MAŁE GRANTY 2024

Małe granty z budżetu Powiatu Myślenickiego na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym w roku 2024


Zarząd Powiatu Myślenickiego określił tryb przyznawania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w ramach tzw. małych grantów w roku 2024.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Zarząd Powiatu Myślenickiego może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą złożyć ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawartego w ,,Programie współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, w § 6 pkt 2. w zakresie:

 

Pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizowanej w szczególności poprzez:

a). wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju aktywności osób starszych, poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć rekreacyjnych i sportowych,

b). organizowanie działań i wydarzeń służących integracji osób starszych ze środowiskiem lokalnym oraz ich aktywizacji w tym środowisku poprzez organizację imprez kulturalnych i integracyjnych,

c). zwiększenie poziomu komunikacji osób starszych z otoczeniem poprzez popularyzację wśród osób starszych wiedzy na temat nowych technologii i ich wykorzystania, edukację cyfrową osób starszych (np. szkolenia on-line, warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe),

d). wzmacnianie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez  propagowanie idei solidarności międzypokoleniowej oraz organizację przedsięwzięć z  zakresu edukacji wewnątrz i międzypokoleniowej.

 

Złożona przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferta realizacji zadania publicznego jest  rozpatrywana w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Myślenickiego Regulamin  ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych grantów) ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w roku 2024.

Wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2024 przeznaczonych na tzw. małe granty wynosi 27 000 złotych.

Zainteresowane organizacje pozarządowe zapraszamy do składania ofert na realizację zadań publicznych w trybie małych grantów w roku 2024

 

Pliki do pobrania:

1. ,,Program współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” pobierz(PDF)

2. Uchwała Zarządu Powiatu Myślenickiego Nr 2044/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych grantów) ze środków z budżetu Powiatu Myślenickiego w roku 2024pobierz(PDF)

3. Regulamin - tryb małych grantów (załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Myślenickiego Nr 2044/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.) pobierz(PDF)

4. Karta oceny formalnej oferty złożonej w trybie małych grantów i karta oceny celowości realizacji zadania publicznego - załącznik nr 1 do Regulaminu - tryb małych grantów  pobierz(PDF)

5. Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - załącznik nr 2 do Regulaminu - tryb małych grantów pobierz(PDF),pobierz(DOC)

6. Wzór opisu faktury VAT/rachunku - załącznik nr 3 do Regulaminu - tryb małych grantów - pobierz(PDF), pobierz(DOC)

7. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - wzór  pobierz(PDF),pobierz(DOC)

8. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - wzór  pobierz(PDF),pobierz(DOC)

9. Instrukcja wypełniania uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - wzór pobierz(PDF)

10. Instrukcja wypełniania uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego - wzór  pobierz(PDF)

11. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) pobierz(PDF)

12. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) pobierz(PDF)


 

Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Zdrowie Seniora”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Fundację Aktywnej Edukacji oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Zdrowie Seniora”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 20.02.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A,  32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Zdrowie Seniora”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Fundacji Aktywnej Edukacji

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego:  ,,Wielkanocne warsztaty z tradycją”

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Harbutowic oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Wielkanocne warsztaty z tradycją”

 

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 04.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Wielkanocne warsztaty z tradycją”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia na Recz Rozwoju Harbutowic 

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Sprawny Senior - międzypokoleniowa integracja

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sułkowicach oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.:

 

,,Sprawny Senior - międzypokoleniowa integracja”

 

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 07.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Sprawny Senior - międzypokoleniowa integracja”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: „Majówka z babcią Jasią”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Stowarzyszenie Międzypokoleniowy Lipnik  oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: „Majówka z babcią Jasią”

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 11.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

  1. Treść oferty realizacji zadania publicznego pn. „Majówka z babcią Jasią”
  2. Formularz zgłaszania uwag do oferty Stowarzyszenia Międzypokoleniowy Lipnik

 


Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja Seniorów poprzez udział w zajęciach Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Więciórce” oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywizacja Seniorów poprzez udział w zajęciach Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce”.

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 11.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

  1. Treść oferty realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja Seniorów poprzez udział w zajęciach Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce”
  2. Formularz zgłaszania uwag do oferty Kółka Rolniczego - Koła Gospodyń Wiejskich w Więciórce”

Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: ,,Śladami trzech wielkich Polaków - generał Józef Bem, Wincenty Witos, Jan Szczepanik”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Myślenicki Klub Seniora oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Śladami trzech wielkich Polaków - generał Józef Bem, Wincenty Witos, Jan Szczepanik"

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 18.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

  1. Treść oferty realizacji zadania publicznego pn. ,,Śladami trzech wielkich Polaków - generał Józef Bem, Wincenty Witos, Jan Szczepanik”
  2. Formularz zgłaszania uwag do oferty Myślenickiego Klubu Seniora

Małe granty 2024 - złożone oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego: ,,Seniorzy wędrują śladami wybitnych Małopolan”

 

Zarząd Powiatu Myślenickiego informuje o złożeniu przez Myślenickie Towarzystwo Kultury oferty w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert - na realizację zadania publicznego pn.: ,,Seniorzy wędrują śladami wybitnych Małopolan”  

Obszar współpracy (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

 

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 18.03.2024 r.,

- korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Drogowców 2A, 32-400 Myślenice

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczy się data wpływu uwag do Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

 

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Seniorzy wędrują śladami wybitnych Małopolan”

Formularz zgłaszania uwag do oferty Myślenickiego Towarzystwo Kultury