kamery1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. MONITORINGU WIZYJNEGO – parkingu
i budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach ul. Drogowców 2A

dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Myślenicach z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 13, 32-400 Myślenice.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu 122749740.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze:

1) w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zgodnie art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej
w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość,
iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, nagrania obrazów uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego podlegają zniszczeniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych;
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM
PRZETWARZANIU

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Monitoring obejmuje teren parkingu oraz otoczenie budynku, wejścia do budynku, salę obsługi na poziomie 0, korytarz na wszystkich poziomach,  pomieszczenie kasy, salę konferencyjną na poziomie II, Dziennik Podawczy