KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POMOCY PRAWNEJ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W JĘZYKU POLSKIM

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ БІЖЕНЦАМ З УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 

 

PUBLICZNA REJESTRACJA WIZYT nowy moduł systemu do obsługi NPP i NPO   

Jeżeli chcesz, możesz zarejestrować się samodzielnie klikając na poniższy link i wypełniając formularz w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości:

LINK https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki

 

Pobierz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu myślenickiego: LINK

 

INFORMACJA

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Na terenie Powiatu Myślenickiego działa pięć punktów pomocy prawnej.

Trzy punkty zlokalizowane są w siedzibie:

 • Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5,
 • Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynku 22, 32-410 Dobczyce
 • Gminie Lubień, 32-433 Lubień 50- świadczą jest nieodpłatną pomoc prawną.

W dwóch pozostałych punkach zlokalizowanych:

 • Urzędzie Gminy Siepraw przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw
 • Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, 32-440 Sułkowice - świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, dodatkowo punkt ten posada specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten pełniony jest w każdy czwartek.

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnych porad prawnych można uzyskać pod numerem telefonu: 12 274 97 59, oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Myślenicach: https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/poradnik-interesanta/nieodplatna-pomoc-prawna

  

INFORMACJA

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), w art. 4 ust. 1 zakres nieodpłatnej pomocy prawnej dodatkowo objął także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą  – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Od 1 stycznia 2023 na terenie Powiatu Myślenickiego będzie działać pięć punktów pomocy prawnej. Trzy punkty które zlokalizowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4), Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Rynku 22, 32-410 Dobczyce oraz Gminie Lubień, 32-433 Lubień 50 będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną. W dwóch pozostałych punkach zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Siepraw przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły”- Rynek 6, 32-440 Sułkowice świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkt w Sułkowicach będzie posiadał dodatkowo specjalizację dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji, dyżur ten będzie pełniony w każdy czwartek.

Zmieniona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 294 z późn. zm) wprowadziła wiele udogodnień w dostępie do pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, jako zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty ma na celu zapewnienie osobom fizycznym jeszcze na etapie przedsądowym uzyskania porady prawnej lub wskazanie możliwości ugodowego załatwienia sporu bez konieczności występowania na drogę sądową.

Obowiązująca dotychczas ustawa gwarantowała dostęp do usług prawniczych jedynie ściśle określonej grupie osób, które nie miały możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej ze względu na swój status materialny lub sytuację życiową.  Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiło poszerzenie katalogu osób uprawnionych w taki sposób, że uprawniona będzie każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  


REJESTRACJA WIZYTY

Od stycznia 2019 r. przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu pod numerem Starostwa Powiatowego w Myślenicach (012) 274 97 59 w godzinach pracy Urzędu. W ramach telefonicznej rejestracji podana godzina jest godziną planowaną i może ulec zmianie.

 • Kobiecie, która w jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością
 • Co do zasady porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników ( adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową(np. obłożnie chorych,) które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Regulacja ta ma na celu dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach.

Z ważnych powodów kolejność udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może ulec zmianie.


ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ          

1) poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację w ramach której osoba uprawniana zostanie poinformowana o :

 • możliwościach skorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzeniu mediacji, udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. plakat działania informacyjne 1

 


Starosta Myślenicki uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnienie) niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest jako pomoc de minimis, w związku z tym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć do Starostwa „Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

Oświadczenie do pobrania znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Myślenicach w linku poniżej

Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

 


Wzór wniosku i oświadczenia porady na odległość


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
- DYŻUR SPECJALISTYCZNY

 

W związku z obecną sytuacją związaną z możliwością przybycia na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów Ukrainy w ramach nieodpłatnych porad prawnych od dnia 07 marca 2022 r. uruchomiony zostanie specjalistyczny dyżur pomocy cudzoziemcom.

Dyżur pełniony będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego 5, pok. nr 4 w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 – 12.00

po wcześniejszej rejestracji wizyty pod nr. tel: 12 274 97 59

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Myślenicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce dla mieszkańców oraz pod nr telefonu 12 274 97 59

 

 


KOMUNIKAT: Nieodpłatna Pomoc Prawna w związku z zagrożeniem COVID-19

W  związku z wydanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mającym na celu ograniczenie ryzyka związanego z szybkim rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19, Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od dnia 07 lutego 2022 r., do dnia 28 lutego 2022 r. zawieszone zostają osobiste świadczenia nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w: Myślenicach w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień, Urzędzie Gminy Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6.

W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, itp.) po wcześniejszej rejestracji wizyty pod nr. tel: 12 274 97 48   lub poprzez samodzielną rejestrację przez stronę https://np.ms.gov.pl/małopolskie/myślenicki

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Myślenicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce dla mieszkańców

oraz  pod nr telefonu 12 274 97 59 

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie myślenickim:

Pierwszy z punktów obsługiwany będzie przez Radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie i zlokalizowany zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5 (pok. nr 4)   

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek: od godz. 08: 00 do godz. 12:00  

Wtorek: od godz. 15: 00 do godz. 19:00

Środa od godz. 08: 00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 14: 00 do godz. 18:00

Piątek od godz. 12: 00 do godz. 16:00

 

Drugi z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie i zlokalizowany zostanie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Rynek 22, 32-410 Dobczyce

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałek od godz. 10: 00 do godz. 14:00    

Wtorek od godz. 14: 00 do godz. 18:00 

Środa od godz. 14: 00 do godz. 18:00  

Czwartek od godz. 14: 00 do godz. 18:00 

Piątek od godz. 08: 00 do godz. 12:00 

 

Trzeci, Czwarty i Piąty z punktów, powierzone zostało organizacji pozarządowej „Sursum Corda” – Punkt Stowarzyszenia, z siedzibą ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz. Punkty te obsługiwane będą przez Radców Prawnych/Adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediację.

Punkty te zlokalizowane będą:

Gminie Lubień - lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień,

Gminie Siepraw - lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Gminie Sułkowice - lokal znajdujący się w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

 

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Urząd Gminy Lubień - lokal znajdujący się w Lubniu 50, 32-433 Lubień

Poniedziałek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Wtorek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Środa od godz.12: 00 do godz. 16:00

Czwartek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Piątek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Urząd Gminy Siepraw - lokal znajdujący się przy ul. Kawęciny 28, 32-447 Siepraw

Poniedziałek od godz. 9: 00 do godz. 13:00

Wtorek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Środa od godz. 9: 00 do godz. 13:00

Czwartek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Piątek od godz. 13.00 do godz. 17:00

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dyżuru w czwartek zakresie nieodpłatnej mediacji

Gmina Sułkowice - lokal znajdujący się w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

Poniedziałek od godz. 13: 00 do godz. 17:00

Wtorek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Środa od godz. 8: 00 do godz. 12:00

Czwartek od godz. 8: 00 do godz. 12: 00 - dyżur nieodpłatnej mediacji

Piątek od godz. 8: 00 do godz. 12:00

 


 

 NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa,

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 12 274 97 59

Inne informacje

Mediacja, co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty
w punkcie porad obywatelskich.

Jednostka prowadząca

 adres

dni i godziny dyżurów

telefon

Punkt Stowarzyszenia Sursum Corda z siedzibą ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Sułkowice budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

czwartek

godz. 8: 00 - 12: 00

dyżur ze specjalizacją mediacyjną

12 274 97 59

 

 


 

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Opis usługi

 

 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Kto może skorzystać

 

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie
z innych źródeł.

Forma zapisu

Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach.

Inne informacje

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE – pełna lista Ośrodków dla osób pokrzywdzonych, z terenu całego kraju jest dostępna na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 

[PONIŻEJ PREZENTOWANY JEST WYKAZ - OKRĘGOWYCH OŚRODKÓW I PUNKTÓW LOKALNYCH SIECI POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA.

PROSIMY DOKONAĆ WYBORU I UMIEŚCIĆ W KARCIE DANE OŚRODKÓW 
DOGODNYCH DLA MIESZKAŃCÓW PAŃSTWA POWIATU 

biorąc pod uwagę, że

PRZY ZGŁOSZENIACH DO OŚRODKÓW NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA, A OSOBY POKRZYWDZONE PRZESTĘPSTWEM MOGĄ WYBRAĆ RÓWNIEŻ OŚRODEK POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA]

 

Jednostka prowadząca

 

adres

 

dni i godziny dyżurów

 

telefon

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Stowarzyszenie „Podhale – Nasz Dom” (okręgowy ośrodek)

Nowy Targ,
al. Tysiąclecia 37

Poniedziałek 13.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa 8.00 - 15.00
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 15.00
Sobota 8.00-12.00

TEL. 669 222 900 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Podhale – Nasz Dom” (lokalny punkt)

Zakopane,
ul. Jagiellońska 7

Poniedziałek 15.00 - 19.00
Wtorek 8.30- 12.30
Środa 8.30- 12.30
Czwartek 8.30- 12.30
Piątek 8.30- 12.30

TEL. 724 222 700, kom. 669 222 900 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Stowarzyszenie „Podhale – Nasz Dom” (lokalny punkt)

Limanowa,
ul. Józefa Marka 9

Poniedziałek 15.30 - 19.30
Wtorek 15.30 - 19.30
Środa 15.30 - 19.30
Czwartek 15.30 - 19.30
Piątek 15.30 - 19.30

TEL. 783 222 800, kom. 669 222 900 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego (ośrodek okręgowy)

Tarnów,
ul. Krakowska 13/10

Poniedziałek 9.00 - 16.00
Wtorek 9.00 - 16.00
Środa 13.00 - 20.00
Czwartek 10.00 - 17.00
Piątek 9.00 - 16.00
Sobota 9.00 - 13.00

TEL. 519 820 707 (dyżur osobisty osoby I kontaktu), kom. 517 884 741 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego (lokalny punkt)

Tuchów,
ul. Jana Pawła II 4
(I piętro)

Poniedziałek 9.00 - 13.00

TEL. 513 066 341, kom. 517 884 741 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego (lokalny punkt)

Brzesko,
ul. Jana Pawła II 2

Wtorek 14.00 - 18.00

TEL. 517 884 743, kom. 517 884 741 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego (lokalny punkt)

Bochnia,
ul. Karolina 14D

Sobota 09.00 - 13.00

TEL. 517 884 744, kom. 517 884 741 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego (lokalny punkt)

Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15a (I piętro)

Czwartek 9.00 - 13.00

TEL. 517 884 743, kom. 517 884 741 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Kieleckiej (okręgowy ośrodek)

Miechów,
ul. Szpitalna 1

Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek 8.00-16.00
Środa 8.00-20.00
Czwartek 8.00-16.00
Piątek 8.00-20.00
Sobota 12.00-18.00

TEL. 41 366 48 47 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Kieleckiej (lokalny punkt)

Chrzanów,
ul.

Oświęcimska 9

Poniedziałek 09.00-15.00

TEL. 41 366 48 47 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Kieleckiej (lokalny punkt)

Olkusz,
al. 1000-lecia

Piątek 09.00-15.00

TEL. 41 366 48 47 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

Caritas Diecezji Kieleckiej (lokalny punkt)

Proszowice,
ul. 3-go Maja 2

Wtorek 09.00-12.00
Czwartek 12.00-15.00

TEL. 41 366 48 47 dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

 


 

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).
 • sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 12 274 97 59

Osoby mające problem w komunikowaniu się przez telefon może skorzystać z zapisu na poradę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

 

Radcy prawni

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. K. Wielkiego 5

pon. – godz. 8:00- 12:00

wt. – godz. 15:00-19:00

śr.. – godz. 8:00-12:00

czw.. – godz. 14:00-18:00

pt. – godz. 12:00- 16:00

 

tel. 12 274 97 59

Adwokaci

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 22, 32-410 Dobczyce

pon. – godz. 10:00- 14:00

wt. – godz. 14:00-18:00

śr.. – godz. 14:00-18:00

czw.. – godz. 14:00-18:00

pt. – godz. 08:00- 12:00

tel. 12 274 97 59

BARTEL” – Fundacji im.

Profesora Kazimierza Bartla,

ul. Wąwozowa 14, 31-752 Kraków

Urząd Gminy Lubień - Lubniu 50, 32-433 Lubień

pon. – godz. 08:00- 12:00

wt. – godz. 08:00- 12:00

śr.. – godz. 12:00-16:00

czw. – godz. 08:00-12:00

pt. – godz. 08:00- 12:00

tel. 12 274 97 59


 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja, w niektórych punktach już od roku 2019. Usługę tę opisano na osobnej Karcie.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 12 274 97 59

Osoby mające problem w komunikowaniu się przez telefon może skorzystać z zapisu na poradę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inne informacje

Porady, co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są
w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności
w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Jednostka prowadząca

 adres

dni i godziny dyżurów

 

telefon

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą

ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Gminie Siepraw

ul. Kawęciny 28,

32-447 Siepraw

pon., godz. 9:00 – 13:00

wt., godz. 13:00-17:00

śr., godz. 9:00 – 13:00

czw.,pt. godz. 13:00-17:00

 12 274 97 59

Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą

ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

Gminie Sułkowice - lokal znajdujący się w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

pon. – godz. 13:00-17:00

wt. śr. pt. godz. 8:00- 12:00

czw. – godz. 8:00-12:00 dyżur ze specjalizacją mediacyjną

 

 


 

 

AKTUALIZACJA LISTY JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO

 


Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione OPINII o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoba uprawniona może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej

Opinia zawarta jest w części karty B przekazanej osobie uprawnionej bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej uzupełnionej w zakresie danych zawartych w punkcie 1.

Wypełnienie części B karty pomocy zawierającą opinie osoby uprawnionej o udzielonej pomocy jest dobrowolne – osoba uprawniona wypełnia druk osobiście i umieszcza go w zamkniętej urnie, które znajdują się w każdym punkcie NPP.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W tej sytuacji po udzielonej pomocy prawnej informuje się osobę uprawnioną o możliwości przekazania dobrowolnej anonimowej opinii o udzielonej pomocy pod numerem telefonu 12 274 97 59 na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule emaila prosimy wpisać OPINIA, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Myślenicach Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul. M Reja 13, 32-400 Myślenice.

Druk części karty B dostępny jest poniżej oraz w każdym punkcie zlokalizowanym na obszarze powiatu Myślenickiego. Karty opatrzone są pieczęcią wydziału organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myślenicach obsługującego zadanie.

 • Część B karty pomocy zawierająca opinie osoby uprawnionej

Wzór opinii


 

 Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu OfertUchwała Nr 1517/2022 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego w 2023 r.

Treść uchwały - plik pdf do pobrania


Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Uchwała Nr 1514/2022 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Myślenickiego w 2023 r

Treść uchwały - plik pdf do pobrania


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

 

Uchwała Nr 1477/2022 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myślenickiego w 2023 r.

Do pobrania:

Treść uchwały nr 1477/2022 - pobierz plik pdf

Treść ogłoszenia - pobierz plik pdf

 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

 

Uchwała Nr 1476/2022 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego w 2023 r.

Do pobrania:

Treść uchwały nr 1476/2022 - pobierz plik pdf

Treść ogłoszenia - pobierz plik pdf


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

 

Uchwała Nr 1002/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 01 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu myślenickiego w 2022 r.

Do pobrania:

Treść uchwały nr 1002/2021 - pobierz plik pdf

Treść ogłoszenia - pobierz plik pdf

 

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

 

Uchwała Nr 1003/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 01 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego w 2022 r.

Do pobrania:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - pobierz plik pdf

Treść uchwały nr 1003/2021 - pobierz plik pdf

Treść ogłoszenia - pobierz plik pdf

 


 

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej


Uchwała nr 613/2020 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 02.10 2020 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego w 2021 r. – plik pdf do pobrania

Ogłoszenie – pobierz plik pdf
Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik pdf

Ogłoszenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Uchwała Nr 633/2020 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Myślenickiego w 2021 r

Treść uchwały - plik pdf do pobraniaOgłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Uchwała Zarządu Powiatu Myślenickie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Myślenickiego w 2021 r.


Uchwała nr 614/2020 Zarządu Powiatu w Myślenickiego z dnia 02.10 2020r. – plik pdf do pobrania
Ogłoszenie konkursu – plik pdf do pobrania Wynik konkursu - plik pdf do pobrania 


Komunikat - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 z późn. zm), oraz pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Powiatu Myślenickiego i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje,
o konieczności podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z powyższym osobiste świadczenie nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych  w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. K. Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień, Urzędzie Gminy Siepraw oraz w Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, zostaje zawieszone od dnia 05 października 2020 r. do odwołania.

W tym okresie pomoc prawna udzielana będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, itp.) po wcześniejszej rejestracji wizyty pod nr. tel: 12 274 97 48 lub poprzez stronę https://www.myslenicki.pl/index.php/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie: https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Myślenicach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w zakładce dla mieszkańców

oraz pod nr telefonu 12 274 97 59

 

 

Do pobrania:

Pełna treść komunikatu


 Komunikat nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Starosta Myślenicki, informuję że w dniach: 24 grudnia br. (Wigilia) oraz 31 grudnia br. (Sylwester) w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego godziny udzielania  porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ulegną zmianie

Treść Ogłoszenia - plik do pobrania


Nieodpłatna pomoc prawna, Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie porady osobiste zawieszone

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń na obszarze całej Polski od dnia 20 marca 2021r., mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje o konieczności podjęcia działań dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawieszając od dnia 22 marca 2021 r., do odwołania

Treść Ogłoszenia - plik do pobrania

 


Zbiór Dobrych Praktyk - Edukacja Prawna

asd