Spis treści

 

 NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ),
a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa,

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 12 274 97 59

Inne informacje

Mediacja, co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty
w punkcie porad obywatelskich.

Jednostka prowadząca

 adres

dni i godziny dyżurów

telefon

„BARTEL” – Fundacji im.
Profesora Kazimierza Bartla,
ul. Wąwozowa 14, 31-752 Kraków.

Sułkowice budynku „Starej Szkoły” Rynek 6, 32-440 Sułkowice

czwartek

godz. 8: 00 - 12: 00

dyżur ze specjalizacją mediacyjną

12 274 97 59