Herb powiatu myślenickiego

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Myślenickiego przedstawił Radzie Powiatu Myślenickiego Raport o stanie Powiatu Myślenickiego za 2020 r. Raport obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu został przyjęty przez Zarząd Powiatu Myślenickiego Uchwałą Nr 847/2021 w dniu 12 maja 2021 r.

 

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przestawionym raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad raportem odbędzie się podczas XXXIV sesji Rady Powiatu Myślenickiego planowanej na dzień 28 maja br. w trybie online. Program sesji zostanie przedstawiony na stronie internetowej Powiatu Myślenickiego.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego pisemne zgłoszenie, (załącznik 2) poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu (załącznik 3).

 

Zgłoszenie należy składać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o Stanie Powiatu.

 

Zgłoszenie prosimy składać do godziny 15.00 dnia 27 maja br. w Biurze Rady i Zarządu Powiatu, 32-400 Myślenice, ul Mikołaja Reja 13, I piętro, pokój nr 7.

 

Mieszkańcy będą zapraszani do głosu zgodnie z programem sesji według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Z uwagi na fakt, że planowana Sesja Rady Powiatu odbywać się będzie w trybie zdalnym, mieszkaniec, który spełni wymogi uczestnictwa w debacie, zostanie telefonicznie powiadomiony o sposobie uczestnictwa w tym punkcie obrad. Przewiduje się, że wystąpienia mieszkańców będą odbywały się w Sali Obrad Rady Powiatu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Myślenice, 14 maja 2021 roku
Przewodniczący Rady
Tadeusz Żaba

 

 

Do pobrania:

Treść zaproszenia do debaty

 

Załącznik 1. – Uchwała Nr 847/2021 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2020.

 

Załącznik 2. – Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2020

 

Załącznik 3. – Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2020 wraz z listą poparcia

 

Załącznik 4. – Klauzula RODO