KARTA INFORMACYJNA

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


OPIS SPRAWY / ZADANIA :

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wszczyna postępowanie na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej;
 • Osoba zainteresowana pobiera w siedzibie druki po 16 roku życia- wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, oświadczenie o miejscu pobytu stałego, klauzulę informacyjną., do 16 roku życia- wniosek o ustalenie niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz informację o uczniu dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dot. dzieci realizujących obowiązek szkolny), oświadczenie o miejscu pobytu stałego, klauzulę informacyjną;
 • Wypełnione druki wraz z dołączoną dokumentacją medyczną składa się w siedzibie tut. Zespołu bądź wysyła pocztą;
 • Postępowanie kończy się wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób po 16 roku życia;
 • Przewodniczący składu orzekającego ogłasza na posiedzeniu treść orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, podpisanego przez wszystkich członków składu;
 • Powiatowy Zespół wydaje legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej;
 • Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje kartę parkingową na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek osoby upoważnionej do reprezentowania placówki.


KOGO DOTYCZY :
O wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź niepełnosprawności może starać się każdy po uprzednim złożeniu wniosku.


WYMAGANE DOKUMENTY :

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ;
 • dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, badania specjalistyczne, dokumentacja z poradni specjalistycznych, inne ważne dla sprawy dokumenty – w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 • oświadczenie o miejscu pobytu stałego,
 • klauzula informacyjna.

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o niepełnosprawności:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • informacja o uczniu dla potrzeb Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dot. dzieci realizujących obowiązek szkolny);
 • dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, badania specjalistyczne, dokumentacja z poradni specjalistycznych, inne ważne dla sprawy dokumenty – w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 • oświadczenie o miejscu pobytu stałego,
 • klauzula informacyjna.

Legitymacje:
Legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Legitymacje wystawia się na okres ważności posiadanego orzeczenia, jednak okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż: 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia
Dokumentacja niezbędna do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej:

 • wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności;
 • 1 zdjęcia,
 • ostatnie, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 • a wydanie duplikatu legitymacji, pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.


FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA* :
Formularze - wnioski przygotowywane są zgodnie z § 6 oraz § 35 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 857)

 

 Poniższe dokumenty to tzw. "formularze interaktywne" tego typu formularze możesz wypełnić bezpośrednio na monitorze swojego komputera.

 

Formularz / wniosek :*.PDF 
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności pdf  
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności pdf  
Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności pdf  
Zaświadczenie o stanie zdrowia pdf  
Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka pdf  
Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności pdf  
Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania pdf  
Informacja o uczniu dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności pdf  
Zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego pdf  
Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel pdf  
Oświadczenie dot. ustalenia wskazania do karty parkingowej pdf  
Oświadczenie o miejscu pobytu stałego pdf  
Skala ADL pdf  
Klauzula Informacyjna pdf

 

* Uwaga ! Do poprawnego otwarcia oraz wypełnienia formularza musisz używać programu Adobe Reader . Program możesz pobrać po kliknięciu w poniższy obrazek. 

  http://www.adobe.com/ 


OPŁATY :

 • wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- brak opłaty;
 • wydanie legitymacji- brak opłaty;
 • wydanie duplikatu legitymacji- opłata w wysokości 15 zł;
 • wydanie karty parkingowej- opłata w wysokości 21 zł.


OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach.


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

 • osobiście - w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach: ul. K. Wielkiego 5, pok. 2;
 • przez osobę drugą w siedzibie tut. Zespołu - osoba składająca wniosek powinna okazać dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy;
 • za pomocą operatora pocztowego - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myślenicach, 32 - 400 Myślenice ul. K. Wielkiego 5.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Terminy załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.)


PODSTAWA PRAWNA :

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 857), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., Nr 17 poz. 162, ze zm.).


TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy reguluje § 16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 857). Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy może w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu za pośrednictwem powiatowego zespołu.


UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :
brak