PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJĘ,  ŻE  W  DNIU  18 CZERWIEC  2020  ROKU  (CZWARTEK)  O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ XXIV SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO  W FORMIE ON-LINE.

 

PORZĄDEK   OBRAD   XXIV  SESJI

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 • Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach za rok 2019.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach za rok 2019.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach za rok 2019.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach za rok 2019.
 • Przedstawienie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach:
  • Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach organizatora pieczy zastępczej za rok 2019,
  • Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Myślenickiego wg. stanu na 31.12.2019 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 178).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji projektu pn. „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE – edycja V” (druk Nr 179).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu lokalu użytkowego w budynku SP ZOZ Myślenice (druk Nr 180).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 181).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019r (druk Nr 182).
 • Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 • Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 • Wolne wnioski i oświadczenia.
 • Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • Zakończenie obrad XXIV sesji.

 

               PRZEWODNICZĄCY  RADY

                          /-/  TADEUSZ  ŻABA