Drukuj

Rada Powiatu Myślenickiego w dniu 29 maja przyjęła Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2019 oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na tej podstawie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.

Podczas XXIII  sesji Rady przeprowadzonej w formie on-line, radni rozpatrzyli Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2019. Wcześniej Raport został przyjęty uchwałą przez Zarząd Powiatu Myślenickiego na posiedzeniu w dniu 13 maja br. Przyjęty Raport podano do powszechnej wiadomości mieszkańcom poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Radni, jak również mieszkańcy naszego powiatu, mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej starostwa myślenickiego.

 

- Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Myślenickiego w 2019 r., informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu oraz zadań publicznych należących do kompetencji samorządu powiatowego. Raport uwzględnia, również inne informacje niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Myślenickiego i zawiera dane o wszystkich ważnych aspektach jego działalności – podkreślił starosta Józef Tomal .

Najważniejsze zagadnienia ujęte w Raporcie - ilustrujące stan Powiatu Myślenickiego w roku 2019, kluczowe obszary jego funkcjonowania i zadania zrealizowane w ub. roku - przedstawił starosta J. Tomal w formie prezentacji obejmującej min.: infrastrukturę drogową, ochronę zdrowia, edukację, politykę społeczną, lokalny rynek pracy i bezpieczeństwo powiatu.

Po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2019 - Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu Myślenickiego wotum zaufania.

Ważnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, które przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Niżnik. Sposób realizacji budżetu uzyskał pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i Komisji Rewizyjnej Rady. Rada Powiatu Myślenickiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego oraz udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Myślenicki z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2019 rok.

- Zarząd Powiatu prowadzi staranną i konsekwentną politykę finansową służącą zrównoważonemu rozwojowi Powiatu Myślenickiego. Rok 2019 to kolejny rok znaczących inwestycji w powiatowej infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i zdrowotnej.  Wśród kluczowych inwestycji drogowych należy wymienić nowe rondo w Myślenicach na Zarabiu wraz z  wyremontowanymi mostami na Zarabiu i w Osieczanach.  Otwarliśmy zmodernizowany oddział chirurgiczny i oddział zakaźny myślenickiego szpitala. Inwestujemy w edukację wspierając rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego oraz bazę naszych szkół ponadpodstawowych. W obszarze rynku pracy i pomocy społecznej obejmujemy wsparciem  zarówno młodych ludzi,  jak i seniorów i osoby bezrobotne. W ramach podniesienia standardów usług publicznych i usprawnienia obsługi administracyjnej mieszkańców Powiatu budujemy nowy budynek Starostwa. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydając nam pozytywną opinię, potwierdziła, że w roku 2019 dobrze zrealizowaliśmy zamierzone cele i zadania - podsumował Starosta Józef Tomal.

Przedstawiamy poniżej ,,Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w 2019 roku”:

do pobrania:

prezentacja : Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2019

prezentacja : dokument: Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2019

Galeria: Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Myślenickiego