Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

 • Droga powiatowa w Pcimiu: oczyszczenie wraz z profilowaniem rowu na długości ok. 1500 mb, ścięto pobocza uniemożliwiające spływ wód opadowych do rowu a miejsca wyznaczone do mijania pojazdów poza jezdnią utwardzono destruktem, wycięto zakrzaczenia, oczyszczenie przepustu ø400
 • Droga powiatowa w Zegartowicach: oczyszczenie wraz z profilowaniem rowu na długości ok. 100 mb, wycięto zakrzaczenia o pow. ok 300 m²,
 • Droga powiatowa w Zawadzie: oczyszczenie 10 szt. osadników (studzienek) wraz z wpustami ulicznymi,
 • Droga powiatowa w Mierzeniu: naprawa wyrw w poboczach jezdni (4 miejsca), oczyszczenie przepustów,
 • Droga powiatowa w Głogoczowie: wycięto zakrzaczenia o powierzchni ok 1500 m², ścięto pobocza uniemożliwiające spływ wód opadowych do rowu, wyremontowano ok. 70 mb barier sprężystych,
 • Droga powiatowa w Raciechowicach: naprawa wyrw w poboczach jezdni, ścinanie poboczy, oczyszczenie przepustu ø1500 oraz ø800,
 • Droga powiatowa w Osieczanach: oczyszczenie przepustu ø800,
 • Droga powiatowa w Krzczonowie: wycięto zakrzaczenia o pow. ok. 1900 m²,
 • Droga powiatowa w Łękach: usuwanie wiatrołomów,
 • Droga powiatowa – ul. S. Żeromskiego i J. Kasprowicza w Myślenicach: usuwanie wiatrołomów,
 • Droga powiatowa w Porębie: odtworzenie rowu na odc. ok. 100 mb, ścięto pobocza i uzupełniono tłuczniem kamiennym w ilości ok. 35 m³, wycięto zakrzaczenia o pow. ok. 40 m²,
 • Droga powiatowa – ul. Nowowiejska w Dobczycach: odtworzenie rowu na odcinku ok. 215 mb, ścięto pobocza,
 • Droga powiatowa – ul. S. Poniatowskiego w Myślenicach: oczyszczenie 2 szt. osadników (studzienek) wraz z wpustami ulicznymi,
 • Droga powiatowa – ul. Zdrojowa w Myślenicach: oczyszczenie 1 szt. osadnik (studzienka) wraz z wpustem ulicznym, odtworzenie ok. 20 mb rowu,
 • Droga powiatowa w Borzęcie: ścięcie poboczy i odtworzenie rowu na dł. ok. 770 mb, wycięcie zakrzaczeń o pow. ok. 150 m²,
 • Droga powiatowa w Łyczance: oczyszczenie betonowych koryt ściekowych na dł. ok. 450 m.

Celem przeprowadzonych prac w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych było zapewnienie właściwego stanu technicznego wszystkich elementów ww. dróg, zarządzanych przez Powiat Myślenicki. Wykonane roboty konserwacyjne, porządkowe i inne prace remontowe mają zasadniczy wpływ na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Galeria: Powiat dba o bieżące utrzymanie dróg