PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 29 MAJA 2020 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 12.00 ODBĘDZIE SIĘ XXIII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO W FORMIE ON-LINE.

 

PORZĄDEK OBRAD XXIII SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2019.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego (druk nr 168).
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2019 wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2019 r.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2019 r.
 11. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 12. Dyskusja
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 (druk Nr 169).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (druk Nr 170).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/148/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia woli dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. ”Budowa węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 w km 686+843 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice” (druk Nr 171).
 16. Podjęcie uchwały wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/156/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 w km 689+843 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice”, polegającego na budowie węzła dwupoziomowego (druk Nr 172).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 173).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do Składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 174).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 175).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019r (druk Nr 176).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Myślenickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020 - 2023 (druk Nr 177).
 22. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 23. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia.
 25. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 26. Zakończenie obrad XXIII sesji.

 

 PRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ TADEUSZ ŻABA