obrady XXII sesji Rady Powiatu w trybie online

28 kwietnia br. odbyła się - pierwszy raz w formie online z uwagi na stan epidemii – XXII sesja Rady Powiatu Myślenickiego pod przewodnictwem Tadeusza Żaby.

Do tej pory żaden z samorządów powiatu myślenickiego nie przeprowadził sesji w dobie pandemii. Przebieg sesji był transmitowany za pośrednictwem internetu i jak dotychczas ją można było obejrzeć na https://myslenicki.sesja.pl/ Każdy radny biorący udział w posiedzeniu miał możliwość zabierania głosu i wyrażania swoich opinii, co do przedstawianych uchwał.

Na początku sesji Rady Powiatu informację o podjętych działaniach i sytuacji panującej na terenie naszego Powiatu w związku ze stanem epidemii przedstawili: starosta myślenicki Józef Tomal i dyrektor Szpitala Adam Styczeń.

Starosta Józef Tomal przypomniał, że z początkiem marca radni powiatowi przekazali dotację rządową w wysokości 1,7 mln na bieżącą działalność szpitala oraz dodatkowe 540 tys. zł z budżetu powiatu na zakup respiratorów. Starosta odniósł się również do sytuacji w domach pomocy społecznej z terenu powiatu.

- Wszystkie DPS-y zostały wyposażone w dezynfektory, kupiliśmy maty nasączone substancją dezynfekującą, a pomieszczenia trzech domów pomocy społecznej w Trzemeśni, Pcimiu i Harbutowicach przeszły gruntowną dezynfekcję – powiedział starosta.

Dyrektor Adam Styczeń podkreślił, że obecnie nie mamy sytuacji, w której szpital musiałby zawieszać jakąś część świadczeń w poszczególnych oddziałach szpitala. Zwrócił uwagę, że w placówce nastąpiły ograniczenia w zakresie zawieszenia czasowego przyjęć planowych, w tym przyjęć do zabiegów operacyjnych. Zgodnie z wprowadzonym przez niego zarządzeniem będą obowiązywać do 3 maja br.

Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące:

  • przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
  • określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku –ogółem 2 907 169,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej;
  • przekazania Gminie Siepraw wykonania dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drogach powiatowych;
  • wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2019 i 2020.
  • Zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020, miedzy innymi w związku ze zwiększeniem dochodów związanych z otrzymaniem:
  • dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 798 875 zł na realizację inwestycji w Krzyszkowicach i Sieprawiu; - środków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy zadań związanych z tzw. tarczą antykryzysową.

Przedstawiono również sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu za 2019 rok, a także zatwierdzono plany pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2020.