PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJĘ,  ŻE  W  DNIU  28  KWIETNIA  2020  ROKU   /WTOREK/  O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO  W FORMIE ON-LINE.

 

PORZĄDEK     OBRAD    XXII   SESJI

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji.
 • Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 158).
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku (druk nr 159).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Siepraw wykonania dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drogach powiatowych na terenie Gminy Siepraw Nr K1945 i K1951 (druk nr 160).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego (druk nr 161).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2019 i 2020 (druk nr 162).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019r (druk nr 163).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości (druk nr 164).
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora ZDP w Myślenicach.
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu za 2019 rok.
 • Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2020.
 • Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 • Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 • Wolne wnioski i oświadczenia.
 • Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • Zakończenie XXII sesji.

               PRZEWODNICZĄCY  RADY

                          /-/  TADEUSZ  ŻABA