Podajemy kolejną informację o innych możliwych formach wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej! Ze wsparcia mogą skorzystać organizacje pozarządowe i oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (dot. np. fundacji, kościelnych osób prawnych, klubów sportowych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Od 20.04.2020r. – do 04.05.2020r.

➡ Cel dofinansowania:

Pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

➡ Kto może otrzymać wsparcie:

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe.

➡ Warunek otrzymania wsparcia:

  • spadku przychodów z działalności statutowej o co najmniej 30%,
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe
  • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do III kwartału 2019r.,

Organizacja pozarządowa nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności statutowej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 

Ważne: dofinansowanie może być przyznane w przypadku uzyskania zwolnienia ze składek ZUS. W sytuacji, gdy organizacja skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia.

 

Gdzie złożyć wniosek:

Powiatowy Urząd Pracy, właściwy ze względu na miejsce siedziby.

Jak złożyć wniosek:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.plpod warunkiemopatrzenia go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
  • pocztą tradycyjną lub do skrzynki na dokumenty (umieszczonej przy wejściu do budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2).

Urząd rekomenduje aby wnioskowanie odbywało się drogą elektroniczną,  poprzez platformę: praca.gov.pl.Pozwoli to na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.


 Szczegółowe informacje na temat wsparcia oraz wymagane druki dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach: www.myslenice.praca.gov.pl).

Wsparcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego