grafika
Dziś podajemy kolejną informację o innych możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej! Śledźcie nasz profil!

 

W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (szczegółowe informacje na temat wsparcia oraz wymagane druki dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach: www.myslenice.praca.gov.pl).

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Od 20.04.2020r. – do 04.05.2020r.

➡ Cel dofinansowania:

Pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

➡ Kto może otrzymać wsparcie:

Przedsiębiorca posiadający status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646).

➡ Warunek otrzymania wsparcia:

  • spadek obrotów gospodarczych(rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o co najmniej 30%,
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe;
  • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019r.,

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

➡ Ważne! dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzbmoże być przyznane przedsiębiorcy, który uzyska zwolnienie ze składek ZUS.W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia.

Gdzie złożyć wniosek

Powiatowy Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników.

Jak złożyć wniosek:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.plpod warunkiemopatrzenia go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
  • pocztą tradycyjną lub do skrzynki na dokumenty (umieszczonej przy wejściu do budynku B Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2).

Z uwagi na zagrożenie spowodowane koronawirusem, Urząd rekomenduje aby wnioskowanie odbywało się drogą elektroniczną, poprzez platformę: praca.gov.pl.Pozwoli to na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.