PRZEDSIĘBIORCO!  SIĘGNIJ PO ŚRODKI

JEŚLI PROWADZISZ FIRMĘ I NIE ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW TA POMOC JEST DLA CIEBIE!

Dziś podajemy kolejną informację o innych możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej! Śledźcie nasz profil!

 

W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (szczegółowe informacje na temat wsparcia oraz wymagane druki dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach: www.myslenice.praca.gov.pl).

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych , o którym mowa w art. 15 zzc ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). (szczegółowe informacje na temat wsparcia oraz wymagane druki dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach: www.myslenice.praca.gov.pl).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Od 20.04.2020r. – do 04.05.2020r.

Cel dofinansowania:

Pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać wsparcie:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniający pracowników.

Warunek otrzymania wsparcia:

 • spadek obrotów gospodarczych(rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o co najmniej 30%,
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019r. poz. 498, z późn. zm.),
 • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019r.,

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jednocześnie, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzc może być przyznane przedsiębiorcy, który uzyska zwolnienie ze składek ZUS, o którym mowa w art. 31zo ustawy. Jeśli przedsiębiorca został zwolniony ze składek ZUS – nie stanowią one części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przy dofinansowaniu, to przedsiębiorca wybiera, na jaką część prowadzenia działalności przeznacza dofinansowanie i nie ma obowiązku sprawozdawczości przy tej usłudze.

Spadek obrotów gospodarczych:

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniejw dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

Gdzie złożyć wniosek

Powiatowy Urząd Pracy, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wymagane dokumenty

 • WNIOSEK – kompletnie wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.
 • UMOWA O WYPŁATĘ DOFINANSOWANIA (ważne: kompletna umowa zawiera 9 stron):
 • jeżeli wniosek składany jest elektronicznie poprzez formularz praca.gov.pl umowę należy załączyć jako plik pdf (dołączamy oryginalny plik - nic nie wpisujemy, nie zmieniamy, nie wypełniamy, nie podpisujemy jej odręcznie, nie skanujemy) – wnioskodawca dołączając do wniosku plik pdf z umową akceptuje jej treść;
 • jeżeli wniosek składany jest tradycyjnie (wysyłany pocztą lub składany w skrzynce przy wejściu do Urzędu – budynek B) umowę należy:
 • wydrukować w dwóch egzemplarzach,
 • zaparafować każdą stronę,
 • podpisać czytelnie przez osobę upoważnioną oraz opatrzyć pieczęcią firmową, w wyznaczonych miejscach.
 • UZUPEŁNIONY FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19:
 • jeżeli wniosek składany jest w formie papierowej, należy pamiętać o podpisaniu formularzai opatrzeniu go pieczęcią firmową!
 • formularz przesyłany elektronicznie będzie automatycznie opatrzony podpisem wraz z wnioskiem (w wersji elektronicznej nie trzeba nanosić osobno podpisu).
 • PEŁNOMOCNICTWO –jedynie w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

UWAGA!

WSZYSTKIE dokumenty, o których mowa w punktach od 1 do 4 należy złożyć już w momencie wnioskowania o dofinansowanie, tj. wraz z wnioskiem!

Urząd może przyznać dofinansowanie, jeżeli wniosek został złożony prawidłowo i zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

Jak złożyć wniosek:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.plpod warunkiemopatrzenia go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym,
 • pocztą tradycyjną lub do skrzynki na dokumenty (umieszczonej przy wejściu do budynku B).

Z uwagi na zagrożenie spowodowane koronawirusem, Urząd rekomenduje aby wnioskowanie odbywało się drogą elektroniczną,  poprzez platformę: praca.gov.pl.Pozwoli to na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.
 
Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi wsparcia:

UWAGA!
Jeżeli złożyłeś lub planujesz złożyć wniosek o dofinansowanie, śledź na bieżąco na stronie www.myslenice.praca.gov.pl komunikat dotyczący naboru, gdzie zamieszczamy aktualne wyjaśnienia i informacje dotyczące wsparcia.