MIKROPRZEDSIEBIORCO! SIĘGNIJ PO ŚRODKI

WEŹ POŻYCZKĘ, która, jeśli utrzymasz przez kolejne 3 miesiące zatrudnienie, może zostać na Twój wniosek umorzona

W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5000 zł, która może podlegać umorzeniu.

Dotychczas złożono  303 takie wnioski!  Trwa ciągły nabór wniosków! 

W tej informacji zachęcamy do złożenia wniosku o pożyczkę, w kolejnych dniach będziemy Was informować o innych możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej!     Śledźcie nasz profil!

Kto może otrzymać pożyczkę:

Mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 
➡ Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informujemy, że o pożyczkę może ubiegać się wnioskodawca, który na dzień 29.02.2020 r. zatrudniał i zatrudnia pracowników na dzień złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę (również w niepełnym wymiarze czasu pracy). Pożyczki nie mogą otrzymać jednoosobowe firmy, niezatrudniające pracowników (osoby prowadzącej działalność gospodarczą tj. wnioskodawcy, nie wlicza się do

stanu zatrudnienia).

Gdzie złożyć wniosek:
Powiatowy Urząd Pracy, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Maksymalna kwota pożyczki i  jej oprocentowanie:

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki:

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Umorzenie pożyczki:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o fakcie nie zmniejszenia stanu zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania pożyczki oraz sposobu wnioskowania (w tym niezbędne wnioski i formularze) dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach: www.myslenice.praca.gov.pl