W okresie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach podjął działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezrobotnym i poszukującym pracy poprzez wprowadzenie ograniczeń polegających na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.


 Zasady rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 1. Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku Osoba otrzyma za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany adres.
 2. Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji Urząd będzie wysyłał wymagane dokumenty związane z rejestracją oraz zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego na wskazany adre e-mail lub pocztą na adres podany we wniosku o rejestrację. Przesłane dokumenty należy własnoręcznie podpisać i następnie dostarczyć do Urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2, 32- 400 Myślenice. lub pozostawiając Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach lub filii PUP w Dobczycach w wyznaczonym miejscu. REJESTRACJA ODBĘDZIE SIĘ Z DNIEM DOSTARCZENIA PODPISANYCH DOKUMENTÓW. ICH NIEDOSTARCZENIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO POZOSTAWIENIEM SPRAWY BEZ ROZPOZNANIA.
 3. Przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach oraz na stronie internetowej Urzędu udostępnione będą formularze wymagane do rejestracji, które osoba rejestrująca będzie miała możliwość pobrać, wypełnić i podpisać następnie dostarczyć je do Urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, ul. Drogowców 2, 32- 400 Myślenice. lub pozostawić Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach lub filii PUP w Dobczycach w wyznaczonym miejscu. W tym przypadku konieczne jest dołączenie kopii dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu i należnych świadczeń; REJESTRACJA NASTĘPUJE Z CHWILĄ DOSTARCZENIA DO PUP KOMPLETU WYMAGANYCH I PODPISANYCH DOKUMENTÓW

KAŻDORAZOWO NALEŻY PODAĆ NUMER TELEFONU, GDYŻ PRACOWNICY PUP BĘDĄ SIĘ KONTAKTOWAĆ W CELU USTALENIA DALSZEGO POSTEPOWANIA I WSPÓŁPRACY

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI

W okresie obowiązywania stanu epidemicznego do ustalenia uprawnień osoby rejestrowanej konieczne jest dołączenie kopi niżej wymienionych dokumentów

w przypadku pierwszej rejestracji:

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przestawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:

 • dowód lub paszport;
 • świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 • świadectwa pracy

W przypadku jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( decyzję, kartę pobytu).

Dodatkowo, jeżeli:

 • jesteś osobą niepełnosprawną - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób, które mają ustalony stopień niepełnosprawności);
 • posiadasz przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy – zaświadczenie lekarskie jakiej pracy nie można wykonywać
 • byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę -zlecenie, umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów - zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;
 • prowadziłeś działalność gospodarczą w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i FP z podstawą ich wymiaru w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres prowadzenia działalności gospodarczej; w przypadku zgłoszenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG) lub oświadczenie strony od kiedy do kiedy zgłoszono zawieszenie;

jeżeli pobierałeś:

 • zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjnego – zaświadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, przypadających po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, ze wskazaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia;
 • rentę - zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania renty;
 • rentę rodzinną - aktualna decyzja o wysokości renty;
 • świadczenie z ośrodka pomocy społecznej: zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, powinieneś okazać decyzję lub zaświadczenie o okresie otrzymywania określonego świadczenia;
 • jeżeli jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej - zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych;
 • jesteś domownikiem w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe - decyzja z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
 • zostałeś zwolniony z zakładu karnego - świadectwo zwolnienia z zakładu karnego; ewentualnie zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym ( jeżeli wykonywałeś pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności);
 • masz dziecko - oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia); 

osoby, które w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestracje pracowały za granicą. W kraju UE/EOG zobowiązane są dodatkowo uzupełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku z tytułu bezrobocia po pracy za granicą oraz załączyć dokumenty potwierdzające wykazywane zatrudnienie

osoby powracające z zagranicy z prawem do zasiłku transferowego, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem PUP pod nr 12 372 96 34

w przypadku ponownej rejestracji prosimy o dołączenie kopi lub skanów dokumentów wymienionych wyżej, które uzyskano od momentu ostatniego wyrejestrowania w powiatowym urzędzie pracy.

Zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Poniżej banki, które umożliwiają założenie profilu zaufanego.

logo banki

Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie: https://pz.gov.pl.

Osoby mające trudności w dokonaniu rejestracji elektronicznej mogą uzyskać pomoc telefonicznie 12 372 96 31, w godzinach 8.00-15.00


Poniżej zamieszczono druki, które można wypełnić i dostarczyć do PUP w Myślenicach:

do pobrania

 

Dodatkowo zamieszczamy link do materiałów/druków do pobrania na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach:

https://myslenice.praca.gov.pl/-/11990141-rejestracja-bezrobotnych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-myslenicach