XX sesja Rady Powiatu Myślenickiego odbyła się 25 lutego br. w Starostowie Powiatowym w Myślenicach pod przewodnictwem Tadeusza Żaby.

Na początku obrad mieszkańcy Krzyszkowic złożyli na ręce przewodniczącego Rady oraz Starosty Myślenickiego podziękowanie za podjęcie w ostatnim czasie uchwały o zabezpieczaniu w budżecie Powiatu kwoty 2 miliony zł w latach 2021-2022 na przebudowę węzła i skrzyżowania  w Krzyszkowicach.

Następnie zostały przedstawione dwa sprawozdania z działalności za rok 2019;  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Podjęta została uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce w kwocie 10 tys. złotych. Wójt Gminy Wiśniowa podziękował za taką decyzję oraz zapewnił o  dalszym rozwoju w funkcjonowaniu obserwatorium.

Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dofinansowania budowy dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła drogowego w Krzyszkowicach. Starosta Józef Tomal wraz ze Skarbnik Marią Niżnik argumentowali, że upoważnienie dotyczy lat 2021 – 2022, gdyż zmieniająca się sytuacja budżetowa nie pozwala aktualnie ocenić, czy Powiat będzie stać na takie inwestycje w latach późniejszych.

Radni podjęli także uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach z przeznaczeniem na:  dofinansowanie I etapu modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SPZOZ w kwocie 56 tysięcy złotych oraz  na dofinansowanie zakupu monitora do aparatu USG w kwocie 22 tysiące złotych.

W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji przez członka Rady Społecznej SPZOZ w Myślenicach Pana Władysława Kurowskiego podjęto uchwałę, w wyniku której  powołano nowego członka Rady Społecznej SPZOZ Panią Elżbietę Wątor.

Rada Powiatu postanowiła przekazać  50 tysięcy złotych z budżetu powiatu na Wojewódzki Fundusz  Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu dla myślenickiej Komendy Powiatowej Policji  zgodnie z prośbą Komendanta, z którą zwracał się do wszystkich gmin oraz do powiatu.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie przekazania Gminie Pcim realizacji zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Stróża przy współfinansowaniu jego realizacji z Gminą Pcim w ramach tzw. IS ( inicjatywy samorządowe). Powiat myślenicki przeznaczył na realizację tego zadania w tym roku kwotę 300 tysięcy złotych.

Radni wyrazili wolę przystąpienia Powiatu Myślenickiego do Projektu zintegrowanego „LIFE EKOMALOPOLSKA” w zakresie zapobiegania zmianom klimatu na okres 10 lat, począwszy od roku 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 998.310,00 zł, w tym wkład własny Powiatu Myślenickiego -  99.831,00 zł.