Wójtowie i burmistrzowie obradowali u starosty

20 lutego w siedzibie starostwa myślenickiego odbyło się pierwsze w br. spotkanie starosty Józefa Tomala z burmistrzami i wójtami gmin powiatu myślenickiego. W spotkaniu uczestniczył również wicestarosta Rafał Kudas i sekretarz powiatu Mieczysław Kęsek.

Gminy reprezentowali burmistrzowie: Dobczyc - Tomasz Suś, Sułkowic - Artur Grabczyk, zastępca burmistrza Myślenic - Mateusz Suder oraz wójtowie: Lubnia - Kazimierz Szczepaniec, Pcimia - Piotr Hajduk, Raciechowic - Wacław Żarski, Sieprawia - Tadeusz Pitala, Tokarni -Marek Kluska i Wiśniowej - Bogumił Pawlak.

Wprowadzeniem do spotkania była przedstawiona przez starostę Józefa Tomala prezentacja ilustrująca najważniejsze inwestycje przeprowadzone przez Powiat Myślenicki w ubiegłym roku i realizowane obecnie w zakresie infrastruktury drogowej w poszczególnych gminach, w tym we współpracy z samorządami gminnymi oraz modernizacje oddziałów myślenickiego szpitala, prowadzone powiatowe programy profilaktyki zdrowotnej, zrealizowane inwestycje w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat oraz trwające programy edukacyjne służące podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli.

Głównym tematem spotkania było omówienie współpracy w zakresie inwestycji drogowych w 2020 roku, w tym budowy chodników w ramach Programu Inicjatyw Samorządowych oraz przedstawienie założeń Programu budowy bezpiecznych przejść. Starosta J. Tomal poinformował burmistrzów i wójtów, iż w tegorocznym budżecie Powiatu Myślenickiego zaplanowano kwotę 1,5 mln zł na inwestycje drogowe w ramach IS. Przedstawił zatwierdzone już do realizacji w br. inwestycje dot. budowy chodników w gminach, przy założeniu partycypacji finansowania tych zadań po połowie z gmin i powiatu. Nową inicjatywą Powiatu Myślenickiego w roku 2020 jest rozpoczęcie Programu budowy bezpiecznych przejść przy drogach powiatowych. Program ten będzie również realizowany w ramach IS. Koszt budowy bezpiecznych przejść wynosi od 50 tys. zł do 100 tys. zł w zależności od stopnia uwarunkowań technicznych planowanej inwestycji. Starosta J. Tomal podkreślił - priorytetem będzie budowa bezpiecznych przejść zlokalizowanych przy instytucjach publicznych, szkołach, w zwartej zabudowie, w miejscach niebezpiecznych i o dużym natężeniu ruchu. Ustalono, iż do 15 marca br. gminy przekażą staroście propozycje lokalizacji budowy bezpiecznych przejść w ramach tegoż Programu. W ciągu 4 lat planujemy wybudowanie od 50 do 60 bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Powiatu – powiedział wicestarosta Rafał Kudas.

W dalszej części spotkania Komendant Powiatowy Państwowej Staży Pożarnej w Myślenicach st. bryg. Sławomir Kaganek przedstawił obowiązujące zasady ochrony ppoż. w zakresie udziału strażaków OSP w działaniach operacyjnych i zasady bhp w zakresie utrzymania i konserwacji ubrań specjalnych. W prezentacji poruszył istotny temat zachorowań na choroby nowotworowe wśród strażaków i występujących zagrożeń dla ich zdrowia w związku z pełnieniem służby strażaków i udziałem w akcjach ratowniczych prowadzonych często w niebezpiecznym dla zdrowia środowisku. Zwrócił uwagę na konieczność badań lekarskich i profilaktykę nowotworową wśród strażaków. Komendant S. Kaganek dziękując za dotychczasową pomoc finansową ze strony Powiatu i gmin dla strażaków zawodowych i OSP podkreślił potrzebę ich dalszego wsparcia przez lokalne samorządy, zarówno w aspekcie finansowym jak i w zakresie rozbudzenia potencjału ludzkiego np. poprzez działania w celu zwiększenia liczby młodzieżowych drużyn pożarniczych, będących naturalnym zasobem dla przyszłych kadr strażaków.

Z kolei mł. insp. Piotr Dara Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach zaproponował burmistrzom i wójtom obecność przedstawicieli policji z komendy powiatowej na sesjach rad gmin w celu przekazywania radnym informacji związanych ze stanem bezpieczeństwa w danej gminie. Zwrócił się również z apelem o dofinansowanie przez gminy zakupu oznakowanego radiowozu dla myślenickiej komendy. W tym miejscu starosta J. Tomal zaznaczył, iż Powiat planuje dofinansowanie zakupu radiowozu w wysokości 50 tys. zł.

Następnie Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych starostwa Marcin Zięba przedstawił założenia Powiatowego Systemu Alarmowania, którego celem jest stworzenie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu myślenickiego zgodnie z przepisami dot. obrony cywilnej. Zaproponowano, by do celów ostrzegania ludności zostały wykorzystanie syreny alarmowe znajdujące się na remizach OSP w miejscowościach siedziby poszczególnych gmin. W tym celu konieczne będzie podpisanie stosownych porozumień z Powiatem w zakresie ewentualnego rozbudowania i modernizacji istniejącego systemu alarmowania, a dostosowanego obecnie tylko do celów przeciwpożarowych.

Prowadzone przez Powiat Myślenicki w gminach programy profilaktyki zdrowotnej skierowane do dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców - omówiła Małgorzata Bajer Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia starostwa. W 2019 r. łączne wydatki na realizację programów zdrowotnych na terenie gmin wyniosły 280 000 zł (finansowanie: Powiat Myślenicki, gminy, pozyskane środki zewnętrzne, dotacje Wojewody Małopolskiego).

Kierownik M. Bajer podkreśliła, iż gminy mogą same ocenić potrzeby zdrowotne na swoim terenie i zwrócić się do Starostwa o pomoc merytoryczną w zakresie ustaleń służących przeprowadzeniu nowych dedykowanych programów zdrowotnych.

Podsumowując spotkanie starosta Józef Tomal powiedział – Uważam, że każda zrealizowana inwestycja powiatowa na terenie naszych gmin jest dużym wsparciem dla danej gminy i jej mieszkańców. Zdajemy sobie również sprawę, że każdy samorząd lokalny ma konkretnie określone kompetencje, działania i zakres obowiązków. Najważniejsza jest we wspólnych inwestycjach partnerska współpraca rzeczowo-finansowa. Dziękuję burmistrzom i wójtom gmin, przedstawicielom służb i zaproszonym gościom za przybycie oraz wspólne wypracowanie ustaleń służących rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień spotykają się samorządowcy podczas realizacji zadań publicznych. Wyrażam gotowość do organizowania kolejnych spotkaniach, jeśli tylko będzie taka potrzeba, co z pewnością zaowocuje sprawniejszą realizacją podejmowanych działań w ramach współpracy pomiędzy Powiatem a gminami, w zakresie przyszłych inwestycji oraz inicjatyw służących dobru wspólnemu.

Galeria: Wójtowie i burmistrzowie obradowali u starosty

Oprac.: WPSiFE