Logo rankingu powiatów

Powiat Myślenicki szósty w Polsce!

Ósmy z rzędu tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów” dla Powiatu Myślenickiego

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP obejmującym rok 2019 - Powiat Myślenicki już po raz ósmy z rzędu (poprzednio w latach 2012-2018) otrzymał zaszczytny tytuł ,,Laureata Rankingu Powiatów” i zajął 6. miejsce w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców.                        

W 2019 r. wśród powiatów z województwa małopolskiego sklasyfikowanych w Rankingu, Powiat Myślenicki został ponownie Liderem – uzyskał najwyższą punktację wśród samorządów powiatowych z Małopolski.

Wynik osiągnięty w prestiżowym Rankingu najaktywniejszych samorządów powiatowych w roku 2019 promuje silną markę Powiatu Myślenickiego, rozpoznawalną w skali województwa małopolskiego i na  arenie ogólnopolskiej.

 

Laureaci Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów ZPP w 2019 r.

w kategorii: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców

 Miejsce

Powiat

Punktacja

w Rankingu

1.

Powiat Kielecki

59710

2.

Powiat Poznański

56320  

3.

Powiat Kartuski

50590

3.

Powiat Cieszyński

50590

4.

Powiat Wodzisławski

49420

5.

Powiat Bielski                   (woj. śląskie)

48490

6.

Powiat Myślenicki                

 44804

7.

Powiat Żywiecki

42605 

8.

Powiat Starogardzki          

41366 

9.

Powiat Chrzanowski

39945

10.

Powiat Wejherowski

39079

 

W roku 2019 Powiat Myślenicki sięgał po środki zewnętrzne i krajowe przeznaczone m.in. na: inwestycje w infrastrukturze drogowej, modernizacje myślenickiego szpitala, projekty i programy w obszarach: ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej i podniesienia standardu usług świadczonych przez samorząd powiatowy.

 • Powiat Myślenicki wysoko oceniono za pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę:
 • kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę: 7 679 735,15 zł  
 • kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę: 9 989 989,49 zł
 • łączna kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę: 17 669 724,64 zł
 • wysoką punktację uzyskał Powiat również za przeprowadzone działania w zakresie:
 • promocji rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, zrealizowane programy profilaktyczne
 • partnerstwa w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 • promocji rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu
 • finansowania realizacji zadań publicznych przez ngo
 • przeprowadzonych programy na rzecz osób niepełnosprawnych
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańców i funkcjonowania jst
 • promocji Powiatu Myślenickiego
 • szkolenia kadry samorządowej Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych

Jeśli spojrzeć na budżety powiatów lokujących się w ,,złotej dziesiątce” Laureatów Rankingu za rok 2019  - można zauważyć, iż w tym gronie dominują  powiaty, które dysponują znacznie większymi budżetami w porównaniu do budżetu Powiatu Myślenickiego. Wyniki Rankingu pokazują, iż w 2019 r. Powiat Myślenicki rywalizował z samorządami powiatowymi posiadającymi zdecydowanie większe budżety, a tym samym znacznie większe możliwości finansowania rozwoju infrastrukturalnego i społecznego swoich powiatów.

 

 

Miejsce

pod

względem

wielkości

budżetu

 

 Powiat

 

Dochody budżetu 2019 r. w zł

 

Wydatki  budżetu 2019 r. w zł                                   

 

Ludność

powiatu

1.

Powiat Poznański

392 634 179

410 642 179

390 308

2.

Powiat Cieszyński

234 835 282

247 323 239

178 139

3.

Powiat Wejherowski

192 504 133

200 938 464

215 908

4.

Powiat Żywiecki

168 500 000

158 339 163

153 226

5.

Powiat Starogardzki

157 902 795

175 065 959

128 004

6.

Powiat Wodzisławski

152 765 477

157 987 617

157 616

7.

Powiat Kielecki

140 744 739

140 756 559

210 694

8.

Powiat Kartuski

129 852 300

126 152 300

136 619

9.

Powiat Bielski  (woj. śląskie)

124 120 515

127 732 028

165 000

10.

Powiat Myślenicki

122 453 020

128 445 651

127 262

11.

Powiat Chrzanowski

108 643 050

110 361 038

125 385

Wykaz 11. powiatów rywalizujących z Powiatem Myślenickim w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2019 r., w kategorii powyżej  120 tys. mieszkańców z uwzględnieniem wielkości budżetu powiatów i ich ludności

 

 

Zestawienie wyników Powiatu Myślenickiego w latach 2012 - 2019 w Rankingu Powiatów ZPP

Rok 

Miejsce

Punkty

2019

6

44804

 2018 

 8

 39335

 2017

 4

 53085

 2016

 4

 50280

 2015

 2

50245

 2014

 6

 45925

 2013

4

39370

 2012

 7

29735

 

 

 

- Powiat Myślenicki na 6. miejscu w Polsce wśród najlepszych, najbardziej rozwojowych powiatów w prestiżowym, ogólnopolskim Rankingu 2019 - to wynik, który odzwierciedla efekty działań przeprowadzonych w minionym roku we wszystkich kluczowych obszarach funkcjonowania Powiatu. Realizując politykę zrównoważonego rozwoju, kierowaliśmy pozyskane fundusze zewnętrzne i krajowe oraz środki budżetu Powiatu na znaczące inwestycje majątkowe i infrastrukturalne. Powstały nowe inwestycje drogowe, konsekwentnie wyposażamy  w nowoczesny sprzęt i modernizujemy kolejne oddziały myślenickiego szpitala, inwestujemy w edukację wspierając rozwój naszych szkół ponadpodstawowych.  W ramach działań  w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej, inwestujemy w kapitał ludzki, obejmując wsparciem  młodych ludzi oraz osoby starsze i osoby bezrobotne. Zrealizowane zadania podniosły standardy usług publicznych świadczonych przez Powiat i zwiększyły komfort życia naszych mieszkańców.

Dziękuję pracownikom Starostwa Powiatowego w Myślenicach oraz jednostek organizacyjnych Powiatu za zaangażowanie w realizację zadań na rzecz dobra wspólnego, za służbę dla lokalnej społeczności. Mam satysfakcję, że wspólna praca, którą wykonaliśmy w roku 2019, została kolejny raz uhonorowana  tak znaczącym wyróżnieniem  - podkreślił starosta Józef Tomal.

- Miejsce Powiatu Myślenickiego w ścisłej czołówce polskich samorządów powiatowych ocenionych w Rankingu 2019, jest efektem konsekwentnie realizowanych działań proinwestycyjnych i prorozwojowych przez starostę myślenickiego, Zarząd Powiatu i Radę Powiatu Myślenickiego w wielu istotnych obszarach życia społeczno-gospodarczego naszego powiatu. Należy w tym miejscu podkreślić skuteczną realizację polityki rozwoju Powiatu Myślenickiego przez Starostę Józefa Tomala, który zabiega o środki zewnętrzne, finansowanie zadań i programów rozwoju lokalnego, sięgając po dostępne źródła dofinansowania przeznaczone m.in. na inwestycje drogowe, ochronę zdrowia, pomoc społeczną i oświatę. Jednym z priorytetowych zadań są inwestycje w edukację. W szkołach ponadpodstawowych Powiatu realizujemy projekty w celu unowocześnienia bazy kształcenia zawodowego i ogólnego, podniesienia kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli. Mieszkańcy powiatu myślenickiego są beneficjentami licznych programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz wsparcia społecznego - powiedział wicestarosta Rafał Kudas.

 

***

Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich jest jednym z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych zestawień oceniających prowadzoną przez samorządowe władze lokalną politykę rozwoju. To najpopularniejszy i najbardziej kompleksowy tego typu konkurs dla samorządów gminnych i powiatowych zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Jest tak skonstruowany, by premiować stałe postępy w różnych dziedzinach - stąd zwycięzcami zostają nie tyle najbogatsze samorządy, które mogą pozwolić sobie na duże wydatki, ile realizujące przemyślaną strategię rozwoju.

Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Oceniając rywali, eksperci Związku Powiatów Polskich wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Celem Rankingu jest wyłonienie i nagrodzenie aktywnych samorządów w całym kraju.

Oprac: WPSiFE

 

OSIĄGNIĘCIA, WYRÓŻNIENIA I SUKCESY POWIATU MYŚLENICKIEGO

PREZENTACJA 20. LAT POWIATU MYŚLENICKIEGO