PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 16 STYCZNIA 2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 12.30 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XIX SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

 

PORZĄDEK OBRAD XIX SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli dofinansowania kosztów zadania z zakresu zarządzania drogą krajową służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.” Budowa węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 w km 686+843 z drogą powiatową nr 1942K w m. Krzyszkowice” (druk Nr 140).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 141).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. (druk nr 142).
 8. Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w 2020 roku (druk nr 143).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (druk Nr 144).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej VIII – Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy(druk Nr 145).
 12. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 16. Zakończenie XIX sesji.

 PRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ TADEUSZ ŻABA