Drukuj
Sesja budżetowa

Wczoraj w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyła się XVIII, ostatnia w tym roku, sesja Rady Powiatu Myślenickiego, poświęcona przede wszystkim uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu oraz podjęciu uchwały budżetowej na rok 2020. Skarbnik PowiatuMaria Niżnik przedstawiła projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu i projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej powiatu i o projekcie uchwały budżetowej. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak również przez Komisje stałe Rady Powiatu Myślenickiego. Po przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu Myślenickiego do opinii komisji i autopoprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu i do projektu uchwały budżetowej, Rada Powiatu przyjęła projekty uchwał dotyczące budżetu na rok 2020. Uchwalony został budżet Powiatu na 2020 roku - dochody wynoszą 128.363.199 mln złotych, a wydatki są na poziomie ponad 134.063.091 mln złotych.

Wydatki na infrastrukturę drogową, oświatę, ochronę zdrowia i pomoc społeczną to priorytety w uchwalonym budżecie, który stanowi kontynuację polityki zrównoważonego rozwoju Powiatu Myślenickiego- podkreślił starosta Józef Tomal.

Najwięcej Powiat planuje wydać na oświatę i szkolnictwo ponadpodstawowe - blisko 30 mln złotych. Na utrzymanie i remonty dróg powiatowych oraz m.in. na inwestycje drogowe przewidziano  ponad 14 mln złotych. `Na ochronę zdrowia 1.345.000 zł.  na m. in. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów szpitalnych i pracowni”. Kolejnym obszarem, na który Powiat planuje przeznaczyć wysokie środki finansowe jest pomoc społeczna. Realizacja zadań w tym obszarze pochłonie prawie  ponad 12 mln złotych.

Rada podjęła także uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na zakończenie sesji Tadeusz Żaba Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym, członkom Zarządu, Skarbnikowi i Sekretarzowi Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu za dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju Powiatu Myślenickiego oraz złożył zebranym noworoczne życzenia.