- Cieszę się, że przy wsparciu PFRON udało się nam pozyskać środki w wysokości 80 tysięcy złotych na zakup nowego mikrobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Harbutowicach – mówił starosta myślenicki Józef Tomal po podpisaniu Umowy na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III”, którą w imieniu Powiatu, przy kontrasygnacie skarbnik, podpisał także wicestarosta myślenicki Rafał Kudas. Powiat Myślenicki zabezpieczył wkład własny w wysokości ponad 40 tysięcy złotych na to zadanie.

Podpisano również umowę na realizację dwóch innych projektów w gminach Siepraw i Pcim z dofinansowaniem PFRON o łącznej wysokości ponad 96 tysięcy złotych z przeznaczeniem na: likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Czechówce w Gminie Siepraw i na zakup mikrobusu dla osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu.

- Cieszę się, że mogliśmy także wspomóc formalnie gminy z terenu naszego powiatu, aby mogły zrealizować projekty na rzecz osób niepełnosprawnych w swoich placówkach – podkreślił wicestarosta Rafał Kudas.

Oprac. WSPiFE