OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124, art. 124 a, art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Myślenicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, Gmina Sułkowice, oznaczonych jako działka ewid. nr 3479, której stan prawny jest nieuregulowany w związku
z realizacją inwestycji: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV na dz. nr 3479, obręb Sułkowice, jedne wid. Sułkowice - M.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości.


Załącznik nr1- Treść ogłoszenia