Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124, art. 124 a, art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Myślenicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sułkowicach, Gmina Sułkowice, oznaczonych jako działka ewid. nr 3479, której stan prawny jest nieuregulowany w związku
z realizacją inwestycji: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV na dz. nr 3479, obręb Sułkowice, jedne wid. Sułkowice - M.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości.


Załącznik nr1- Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 – tekst jednolity z późn. zm.) Starosta Myślenicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Węglówce, Gmina Wiśniowa, oznaczonych jako dz. ewid. nr 4252 odpowiadająca pgr 5831/1, 4253 odpowiadająca pgr 5844/4, 4254 odpowiadająca pb 246/3 i pb 246/5, 4255 odpowiadająca pgr 5836/1, 4256 odpowiadająca pgr 5840, 4257 odpowiadająca pgr 5881/1, 4258 odpowiadająca pgr 5901/1, 4259 odpowiadająca pgr 5178/13, 4260 odpowiadająca pgr 5180/13, 4261 odpowiadająca pgr 5180/15, 4262 odpowiadająca pgr 5181/4, 4263 odpowiadająca pgr 5180/8, 4264 odpowiadająca pgr 5902/2, 4265 odpowiadająca pgr 5902/4, 4266 odpowiadająca pgr 5238/2, 4267 odpowiadająca pgr 5241/2, 4268 odpowiadająca pgr 5243/1, 4269 odpowiadająca pgr 5906/5, 4270 odpowiadająca pgr 5305, 4271 odpowiadająca pgr 5903, 4272 odpowiadająca pgr 5297/6 i pgr 5297/7, 4273 odpowiadająca pgr 5906/2, 4274 odpowiadająca pgr 5908/2, 4275 odpowiadająca pgr 5911/1, 4276 odpowiadająca pgr 5913/3, 4277 odpowiadająca pgr 5918/1,  których stan prawny jest nieuregulowany.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

 

 

Załącznik nr.1 -Treść pisma

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dn. 03. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Starosty Myślenickiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Myślenicach – informuję, iż w dniach:
- 12 czerwca 2020 r. (w piątek),
- 24 grudnia 2020 r. - Wigilia (w czwartek),
Urząd będzie nieczynny.


/-/ Józef Tomal
Starosta Myślenicki

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2020 Starosty Myślenickiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Myślenicach – informuję, iż w dniach:
- 12 czerwca 2020 r. (w piątek),
- 24 grudnia 2020 r. - Wigilia (w czwartek),
Urząd będzie nieczynny.


/-/ Józef Tomal
Starosta Myślenicki