Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami bardzo ważna decyzja związana z wyborem dalszej drogi edukacyjnej. Wzorem lat ubiegłych, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki odbędzie się drogą elektroniczną , za pośrednictwem programu „Vedukacja – Nabór Szkoły ponadpodstawowe”. W tym roku będziecie mieć dużo czasu na złożenie wniosku do wybranych szkół, termin upływa 23 czerwca 2020 r.

Poniżej prezentujemy harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki.

Czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wraz z dokumentami.

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.

od 22 do 27 lipca 2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

od 26 do 30 czerwca 2020 r.

 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej przez komisję rekrutacyjną wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji.

do 10 lipca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13 lipca 2020 r.

do godz. 12.00

17 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie.

do 14 lipca 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany, poprzez przedłożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie.

do 20 lipca 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21 lipca

do godz. 12.00

24 sierpnia

do godz. 12.00