O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia

Czas trwania projektu: do I kwartału 2011 r.

Współfinansowanie (85%) Mechanizm Finansowy EOG 15% Powiat Myślenicki

Budżet projektu: 1 160 000 zł.

Część inwestycyjna:

 • pełne wyposażenie gabinetów stomatologicznych (unit , autoklaw, narzędzia)
 • wyposażenie sal do gimnastyki korekcyjnej
 • Fantomy do samobadania piersi

Koszt 560 000 zł.

 

Część nieinwestycyjna

 • Program profilaktyki otyłości I-II klasy 2500 dzieci
 • Program profilaktyki próchnicy V-VII klasy 1800 dzieci
 • Program profilaktyki wad postawy I-VI klasy 4000 dzieci
 • Program profilaktyki i radzenia sobie ze stresem 16- 18 lat 3000
 • Program profilaktyki raka piersi 1500 dziewcząt w wieku 18 lat w szkołach

Koszt 600 000 zł.

 

Opis:
We współpracy z gminami wybrano jedną szkołę, która będzie liderem w projekcie, tam również będzie zainstalowany sprzęt (unity stomatologiczne, sprzęt do profilaktyki wad postawy). Są to szkoły, gdzie jest największa liczba, dzieci celem projektu jest bowiem m.inn zwiększenie dostępności do świadczeń profilaktycznych (możliwie największa liczba dzieci). Ze sprzętu i gabinetu szkoły lidera będą mogły korzystać również dzieci z innych szkół w gminie, gdyż programy profilaktyczne będą obejmowały większą populację niż ta w szkole wybranej w projekcie. Ogółem skorzysta z programów ok.13 000 dzieci w ciągu dwóch lat. Rodzice dzieci otrzymają informacje o programach z prośbą o wyrażenie zgody na uczestnictwo ich dzieci w poszczególnych programach.

Wszystkie gminy włączyły się do realizacji projektu - ich wkładem jest m.inn. remont lub przystosowanie pomieszczenia do potrzeb szkolnego gabinetu stomatologicznego lub Sali do ćwiczeń korekcyjnych przed zainstalowaniem sprzętu.

Szczegóły Programów:

Profilaktyka otyłości

Dzieci 7-8 lat
Program edukacyjny:

 • Przeprowadzenie ankiety wśród dzieci oceniającej nawyki żywieniowe
 • Zajęcia edukacyjne z zakresu prawidłowego odżywiania
 • Pomiary antropometryczne

 

Ilość dzieci objętych programem w poszczególnych gminach
Gmina Myślenice: 600
Gmina Dobczyce: 350
Gmina Sułkowice: 350
Gmina Raciechowice: 200
Gmina Wiśniowa: 200
Gmina Lubień: 200
Gmina Pcim: 200
Gmina Siepraw: 200
Gmina Tokarnia: 200
RAZEM: 2 500 dzieci

Profilaktyka próchnicy

 • Ocena stopnia występowania próchnicy
 • Lakierowanie zębów trzonowych i przedtrzonowych
 • Lakowanie zębów trzonowych i przedtrzonowych
 • Instruktaż higieny j.ustnej - porada profilaktyczna

 

Ilość dzieci objętych programem w poszczególnych gminach
Gmina Myślenice: 400
Gmina Dobczyce: 250
Gmina Sułkowice: 250
Gmina Raciechowice: 152
Gmina Wiśniowa: 152
Gmina Lubień: 152
Gmina Pcim: 152
Gmina Siepraw: 152
Gmina Tokarnia: 152
RAZEM: 1812 dzieci

Profilaktyka raka piersi

Uczennice w klasach III szkół Ponadgimnazjalnych

Działanie:

 • Opracowanie i przeprowadzenie ankiety sprawdzającej poziom wiedzy na temat profilaktyki raka piersi
 • Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych mających na celu kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych oraz naukę samobadania piersi
 • Sporządzenie raportu na temat poziomu wiedzy, a także na temat prezentowanych postaw i zachowań zdrowotnych dziewcząt

 

Liczba osób objęta programem w poszczególnych szkołach:
Myślenice:
ZST-E (maksymalna liczba - 400)
LO (max 300)
ZSP(max 300)
oraz
Zespół Szkół im Średniawskiego
Dobczyce:
Zespół Szkół (max 200)
oraz
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Rolniczych
Sułkowice
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących (max 150)
Lubień
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (max 150)

Profilaktyki i radzenia sobie ze stresem

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w klasach I- III (16-18 lat)

Działanie:

 • Opracowanie i przeprowadzenie ankiety sprawdzającej poziom wiedzy na temat stresu i umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Przeprowadzenie treningów psychologicznych mających na celu nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem (990 treningów) -po dwie - cztery godzina na każdą grupę
 • Konsultacje indywidualne dla chętnych uczniów (do dyspozycji 440 godzin konsultacji)

 

Liczba osób objęta programem w poszczególnych szkołach

 • I Liceum w Myślenicach (maksymalna liczba osób objętych programem -900)
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach (maksymalna liczba osób objętych programem 600)
 • Zespół Szkół w Dobczycach (maksymalna liczba osób objętych programem -500)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Sułkowicach (maksymalna liczba osób objętych programem -500)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu (maksymalna liczba osób objętych programem -500)

 

W przypadku nie wykorzystania limitu świadczenia będą odbywać się w szkołach w następującej kolejności:

 • ZSTE w Myślenicach
 • ZST i R w Dobczycach
 • ZS im. Średniawskiego w Myślenicach

 

Profilaktyka wad postawy

Działanie I:
Badanie przesiewowe w kierunku wykrywania wad postawy:
Uczniowie szkół podstawowych we wszystkich gminach (oprócz Dobczyce, w których taki sam program (norweski) jest realizowany). Będzie realizowany w tych szkołach, które wskazały gminy.
Działanie II:
Po zakwalifikowaniu badanych uczniów do zajęć korekcyjnych - zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Działanie III:
Szkolenie nauczycieli w zakresie profilaktyki wad postawy .Przeszkolony zostanie przynajmniej jeden nauczyciel z każdej gminy

Liczba dzieci objęta programem w poszczególnych gminach:

 • w Gminie Myślenice - maksymalna liczba dzieci - 1 500. Badania wykonywane będą w szkołach w następującej kolejności:
  SP nr 2 w Myślenicach
  SP nr 3 w Myślenicach
  SP nr 4 w Myślenicach
  SP w Głogoczowie
  SP w Trzemeśni
  W przypadku nie wykorzystania limitu, badania będą prowadzone dodatkowo w szkołach w następującej kolejności:
  SP w Jaworniku
  SP w Krzyszkowicach
  SP w Zawadzie
 • w Gminie Sułkowice - maksymalna liczba dzieci - 610. Badania będą wykonywane w szkołach w następującej kolejności:
  SP w Sułkowicach
  SP w Krzywaczce
  W przypadku nie wykorzystania limitu, badania będą prowadzone dodatkowo w szkołach w następującej kolejności:
  SP w Rudniku
  SP w Harbutowicach
 • w Gminie Tokarnia - maksymalna liczba dzieci - 280. Badania będą prowadzone w szkołach w następującej kolejności
  SP w Krzczonowie
  SP w Tokarni
  W przypadku nie wykorzystania limitu, badania będą prowadzone dodatkowo w SP w Skomielnej Czarnej
 • w Gminie Wiśniowa - maksymalna liczba dzieci - 280. Badania będą prowadzone w szkołach w następującej kolejności:
  SP w Wiśniowej
  SP w Lipniku
  W przypadku nie wykorzystania limitu, badania będą prowadzone dodatkowo w SP w Węglówce.
 • w Gminie Siepraw - maksymalna liczba dzieci 280. Badania będą prowadzone w szkołach w następującej kolejności:
  SP w Sieprawiu
  SP w Zakliczynie
  W przypadku nie wykorzystania limitu, badania będą prowadzone dodatkowo w SP w Łyczance.
 • w Gminie Lubień - maksymalna liczba dzieci 400. Badania będą prowadzone w szkołach w następującej kolejności:
  SP w Lubniu
  SP w Skomielnej Białej
  W przypadku nie wykorzystania limitu, badania będą prowadzone dodatkowo w SP w Tenczynie.
 • w Gminie Raciechowice - maksymalna liczba dzieci - 250. Badania będą prowadzone w szkołach w następującej kolejności:
  SP w Raciechowicach
  SP w Gruszowie
  W przypadku nie wykorzystania limitu, badania będą prowadzone dodatkowo w SP w Krzesławicach.
 • w Gminie Pcim - maksymalna liczba dzieci - 400. Badania będą prowadzone w szkołach w następującej kolejności:
  SP w Pcimiu
  SP w Trzebuni
  W przypadku nie wykorzystania limitu, badania będą prowadzone dodatkowo w SP w Stróży.

 


 AKTUALNOŚCI

2011-03-31
RELACJA Z KONFERENCJI - KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Dnia 31 marca 2011 roku (czwartek) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Myślenicach - Zarabie odbyła się Konferencja Podsumowująca kilkuletni projekt związany z promocją zdrowia po przez realizację 5 programów profilaktycznych prowadzonych przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia w Myślenicach.

Przewodnim tematem Konferencji była promocja zdrowia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych w praktyce samorządu terytorialnego - finansowanie zadań z Mechanizmu Finansowego EOG na przykładzie Powiatu Myślenickiego.

Głównym celem konferencji było przedstawienie rezultatów wdrożenia pięciu programów poczynając od roku 2008 do 2011. W spotkaniu uczestniczyli goście: Pani Marta Lechowicz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Dyrektor SPZOZ w Myślenicach - Pan Adam Styczeń, jak i również przedstawiciele szkół, w tym dyrektorzy; przedstawiciele gmin, w tym wójtowie; radni powiatowi, przedstawiciele powiatów współpracujących w zakresie zarządzania danymi epidemiologicznymi, profilaktyki i promocji zdrowia tj. z Suchej Beskidzkiej i z Limanowej.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Pana Józefa Tomala - Starosty Powiatu Myślenickiego, który serdecznie podziękował przybyłym gościom cyt.: "należy od razu na początku podkreślić rolę i podziękować szkołom - dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom urzędów gmin, wójtom i burmistrzom za aktywne włączenie się i pomoc, w tym finansową gmin, w realizacji projektu dla dobra dzieci i młodzieży". Zauważając, iż w ocenie programów związanych ze zdrowiem publicznym liczy się "efekt skali", Starosta wyraził nadzieję, iż cyt.: "w przyszłości będzie możliwe wspólne konsorcjum naszych powiatów w ubieganiu się o środki na programy zdrowotne; wykładowcy zaś, którymi są bezpośredni realizatorzy pięciu programów zdrowotnych wskażą z praktyki projektowej swoje relacje i spostrzeżenia."

Program konferencji obejmował 5 prezentacji dotyczących 5 programów zdrowotnych realizowanych w szkołach na terenie Powiatu Myślenickiego: profilaktyki wad postawy, profilaktyki otyłości, profilaktyki próchnicy, profilaktyki raka piersi, profilaktyki i radzenia sobie ze stresem.

Na początek ogólne dane na temat projektu przedstawiła koordynator - Małgorzata Bajer, Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia. Po czym pokrótce omówiła korzyści i zalety wdrożenia Idei Szkół Promujących Zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego tzw. Projektu Norweskiego. Poruszając przy tym bardzo istotne kwestie dotyczące, tego, co już udało się osiągnąć dzięki prowadzonym programom zdrowotnym, a było to:

 • Przeprowadzenie dokładnej diagnozy problemów i zachowań zdrowotnych wybranej populacji na terenie Powiatu Myślenickiego
 • Zwiększenie dostępności do świadczeń profilaktycznych
 • Stworzenie warunków dla realizacji programów zdrowotnych
 • Przeniesienie nacisku z profilaktyki na promocję zdrowia
 • Przejście z organizowania jednorazowych akcji do programów długofalowych
 • Oraz osiągnięcie długofalowych efektów w postaci poprawy populacyjnych mierników zdrowia

 

Ponadto wdrożenie, realizację i rezultaty programu profilaktyki wad postawy zreferował Pan Mariusz Janusz - Fizjoterapeuta i realizator programu profilaktyki wad postawy, który uświadamiał uczestników konferencji, że dzieci w dzisiejszych czasach nie spędzają w odpowiedni sposób swojego wolnego czasu. Raczej wybierając wygodny, ale nie zdrowy siedzący styl odpoczynku wzorując się na rodzicach. Co w późniejszym okresie rozwoju dziecka odzwierciedla się w jego nieprawidłowej postawie.

Program profilaktyki otyłości u dzieci - przedstawiła prof. Małgorzata Schlegel - Zawadzka z Zakładu Żywienia Człowieka, Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Omówiono i oceniono zachowania i nawyki żywieniowe oraz stan odżywienia dzieci z Powiatu Myślenickiego. Wyciągając następujące wnioski dotyczące problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w Powiecie Myślenickim na rok 2007:

 • Zaburzenia statyki ciała 30,2%
 • Wady i choroby narządu wzroku 16%
 • Niedobór wzrostu i wagi 12%,
 • Nieprawidłowości stomatologiczne 9,4%
 • Przewlekłe choroby układu oddechowego - alergie i astma 8%
 • Nadwaga i otyłość 7,16%

 

Prezentację dotyczącą programu profilaktyki próchnicy przedstawiła Pani dr M. Luba -wraz z M. Bajer - koordynator programu. Prelegentki zwróciły szczególną uwagę na zły stan uzębienia dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Myślenickiego, podkreślając przy tym, iż w państwie partnerskim projektu, czyli w Norwegii ponad 30 lat temu społeczeństwo zmagało się, z tym samym problemem na równie szeroką skalę. Jednakże zintensyfikowane działania prewencyjno - promocyjne i zainwestowane środki finansowe na leczenie dzieci już od najmłodszych lat przyniosły zdumiewająco dobre rezultaty i efekty zdrowotne. Zmniejszając poziom PUW (próchnica, ubytki, wypełnienie) z blisko 4 w roku 1974 do ok. 0,2 2008 w roku wśród pięciolatków a niecały 1 dla dwunastolatków. Pod tym względem Polska jest na początku drogi, w Powiecie Myślenickim u tej samej grupy wiekowej poziom PUW w 2003 roku wyniósł 5 a dla dwunastolatków średni poziom PUW wyniósł 4,9.- dla porównania w Norwegii PUW wynosi 0,2.

Dlatego, też jak podkreśliła Małgorzata Bajer cyt. "bardzo ważne jest by podjąć wszelkie starania i działania zmierzające do zredukowania tego niekorzystnego zjawiska, które można nazwać chorobą cywilizacyjną po przez prowadzenie szeroko zakrojonych działań w obrębie: oceny PUW, instruktażu higieny jamy ustnej, porady profilaktycznej, lakowania zębów stałych (z uwzględnieniem wizyty kontrolnej po kilku miesiącach), lakierowania pełnych łuków zębowych (co najmniej dwukrotne) oraz leczenia - po części finansowanych ze środków NFZ".

Kolejnym tematem, który był zaprezentowany na konferencji był program profilaktyki raka piersi - zreferowany przez Wiolettę Stręk - położną. "Rak piersi może dotyczyć każdejz nas. Nie dokonuje selekcji, atakuje bez względu na piękno, bogactwo i pozycję społeczną" - przekonywała prelegentka.

Celem programu było zmniejszenie liczby zgonów spowodowanych zachorowaniem kobiet na raka piersi po przez organizowanie spotkań edukacyjnych, zwiększenie poziomu wiedzy na temat raka piersi i profilaktyki, zmianę postaw i zachowań zdrowotnych oraz nabycie umiejętności prawidłowego samobadania piersi. Przedstawione wyniki programu napawają nadzieją, iż założony cel jest możliwy do osiągnięcia, ponieważ:

ZAKRES WIEDZY NA TEMAT RAKA PIERSI

 • Pełny zakres wiedzy w zakresie profilaktyki raka piersi- 441 ankietowane - 81%
 • Zadawalający (częściowy) zakres wiedzy w zakresie raka piersi -78 ankietowanych - 14%
 • Całkowity brak wiedzy na temat raka piersi- 29 ankietowanych -5 %

 

Pani W. Stręk na koniec prezentacji wyciągnęła następujące wnioski cyt. "założone cele wzrostu poziomu wiedzy zrealizowano w 95 %., jednakże osiągnięto mniejszą efektywność działań edukacyjnych w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, ponieważ część dziewcząt w dalszym ciągu prezentuje negatywne postawy zdrowotne tzn. nie deklarują, że będą badać swoje piersi i nie są do końca przekonane o konieczności i skuteczności samobadania. Co jest wynikiem tego, iż uznają inne metody profilaktyczne tj. badania lekarskie, badania diagnostyczne (USG i Mammografię). Ale dzięki pokazom oraz indywidualnym treningom - wszystkie dziewczęta nabyły umiejętność prawidłowego samobadania piersi."

Ostatnią prezentację przedstawił Psycholog praktyk - Haralambos Arwanitidis dotyczącą programu profilaktyki i radzenia sobie ze stresem. Przeprowadzając badanie na ponad 3 500 dzieci i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myślenickiego. Po czym Pan Haralambos Arwanitidis tłumaczył, iż styl radzenia sobie ze stresem nie jest wrodzony, lecz nabyty jest możliwa modyfikacja zachowań poprzez wymianę doświadczeń.

Po przedstawieniu wyników badań wnioskować można, że najczęściej stosowanym stylem radzenia sobie ze stresem wśród dziewcząt jest - aktywne poszukiwanie emocjonalnego wsparcia. Natomiast Wśród chłopców dominuje waleczność, bardzo optymalna w relacjach partnerskich, wykorzystywana pozytywnie w zdrowej rywalizacji np. sportowej.

Kolejny zaprezentowany styl radzenia sobie ze stresem to unikanie - częste dla obu płci wynika z dużego poczucia lęku, bezradności, niskiego poczucia własnej wartości, kompetencji, umiejętności wyrażania uczuć, zachowań asertywnych. Doping, czyli styl aktywny - często stosowany przez osoby żyjące w eustresie, gdzie stres motywuje je do działania. Gdy bodźce są dla nich zbyt słabe nudzą się.

Dwa ostatnie style jak autor badania stwierdził są rzadkie mianowicie popadanie w używki. Psycholog stwierdził, iż cyt. "dla osób, które wybierają ten styl istnieje silna potrzeba, by przekazać im wiedzę na temat działania narkotyków, alkoholu, dopalaczy, lecz należy się również skupić na budowaniu systemów wartości, planowaniu celów, kształtowaniu odpowiedzialności, więzi miłości w zdrowym stylu życia". Równie rzadko stosowanym stylem w trudnych sytuacjach przez młodych ludzi jest duchowość. Ponieważ jest utożsamiana z religijnością i pobożnością, wrażliwością estetyczną, A przecież duchowość to zdolność zrozumienia samego siebie, Poszukiwanie prawdy, miłości, optymalnego systemu wartości, sensu życia.

Opracowanie: Natalia Szklarczyk

Prezentacje do pobrania (pliki MS PowerPoint):

 

2010-07-09
W dniu 30 czerwca 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyła się Konferencja pod nazwą: "Budujemy koalicję na rzecz walki z próchnicą" z udziałem stomatologów prowadzących praktyki na terenie Powiatu Myślenickiego, realizujących od roku 2009 program profilaktyki próchnicy.
Program adresowany do dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszego powiatu stanowi część dużego projektu finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Starostwa Powiatowego w Myślenicach pod nazwą "Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia"
Spotkanie stomatologów wraz z Kierownikiem Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia mgr Małgorzatą Bajer miało na celu stworzenie kierunków oddziaływań profilaktycznych na kanwie dotychczasowych działań podjętych w ramach programu profilaktyki próchnicy.
Jest wysoce prawdopodobne, że z chwilą, kiedy szkolne gabinety stomatologiczne zanikły, stan uzębienia dzieci pozbawionych możliwości korzystania z nich uległ pogorszeniu. Dlatego w Wydziale Promocji i Ochrony Zdrowia, po zasięgnięciu opinii wśród rodziców, szkolnej dyrekcji i higienistek, zrodził się plan powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół.
Chcąc zmniejszyć znaczne dysproporcje w stanie uzębienia polskich dzieci i dzieci wysoko rozwiniętych krajów europejskich, takich jak: Szwecja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, powinno dążyć się do zabezpieczenia bezpłatnych usług, zwłaszcza stomatologii profilaktycznej. Łatwiejszą dostępność do tego typu usług zagwarantują z pewnością szkolne gabinety stomatologiczne finansowane przez NFZ. Stąd idea powrotu do poprzedniego systemu opieki stomatologicznej, która gwarantowała usługi stomatologiczne dla dzieci na miejscu w szkole. Jest to szczególnie ważne w rejonach wiejskich.
Uczestnicy Konferencji jednogłośnie poparli pomysł, deklarując jednocześnie współpracę w dalszych działaniach na rzecz poprawy stanu uzębienia dzieci i młodzieży szkolnej.
zdj.Panel dyskusyjny na konferencji poświęconej programowi profilaktyki próchnicy

 

 

 

 

2009-04-09
Do tej pory rozstrzygnięto przetargi na sprzęt : trwa przekazywanie sprzętu do profilaktyki wad postawy i ustalenia dotyczące instalacji unitów stomatologicznych, Rozstrzygnięto trzy konkursy na realizację programów profilaktycznych, pozostałe dwa będą ogłoszone wkrótce. Część programów rozpocznie się od kwietnia.

2009-04-23
Została podpisana umowa na realizację programu zdrowotnego "Profilaktyki i radzenia sobie ze stresem". Realizatorem programu jest "Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków" z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 15.
W pierwszej kolejności program realizowany będzie w Gminie Myślenice w następujących szkołach ponadgimnazjalnych: LO im T. Kościuszki i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Jeszcze w maju zaplanowano przeprowadzenie treningów psychologicznych oraz indywidualnych konsultacji dla uczniów klas I i II z wymienionych szkół.
Została podpisana umowa na realizację programu zdrowotnego "Profilaktyki i wad postawy ". Realizatorem programu jest REHABILITACJA "Promyk Jutrzenki" z siedzibą w Myślenicach, os. 1000 - lecia 14/30. W pierwszej kolejności program realizowany będzie w Mieście i Gminie Myślenice w następujących szkołach podstawowych : SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 4, Głogoczowie i Trzemeśni. W SP nr 2 zostały już rozdane ankiety oraz deklaracje zgody rodziców na udział dziecka w programie. Od 4 maja rozpoczną się pierwsze badania dzieci.
Ośmiu szkołom ponadgimnazjalnym w Powicie Myslenickim przekazano bezpłatnie fantomy do nauki samobadania piersi, które będą wykorzystywane podczas realizacji programu "Profilaktyki raka piersi". Realizacja programu rozpocznie się od września 2009. W pierwszej kolejności zajęcia edukacyjne prowadzone będą w szkołach w Myślenicach.

2009-07-13
Zbiorcze Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki wad postawy ciała, realizowanego w ramach projektu

Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie na terenie Powiatu Myślenickiego
poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia.
W części szkół z terenu Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice zostały zakończone badania przesiewowe w zakresie wykrywania wad postawy ciała. Ich efekty przedstawiają się następująco:

GMINA MYŚLENICE

 

ilość badań 

ilość postaw prawidłowych 

 

ilość poj. błędów postawy 

ilość wad postawy

ilość skolioz

ilość do gim. korekcyjnej 

ilość do lecz. rehab. 

RAZEM

 

  1 196

113

311

758

156

771

7

 

GMINA SUŁKOWICE

 

ilość badań 

ilość postaw prawidłowych 

 

ilość poj. błędów postawy

ilość wad postawy 

ilość skolioz

ilość do gim. korekcyjnej

ilość do lecz. rehab. 

 

RAZEM

416

5

91

313

32

312

31

2009-11-18
Spotkanie w sprawie wad postawy w SP 1 Pcim
W dniu 16 listopada w szkole Podstawowej Nr 1 w Pcimiu odbyło się spotkanie z Rodzicami dzieci zakwalifikowanych do gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu finansowanego ze środków budżetu Powiatu Myślenickiego i Mechanizmu Finansowego EOG. Dyrektor Szkoły Pan Marian Mrozicki, dziękując Rodzicom za zaangażowanie w realizację programu, zachęcał do wspólnych spacerów z dziećmi i spędzania możliwie najwięcej czasu z dziećmi w ruchu.Wykonawca badań przesiewowych dr  Mariusz Janusz wyjaśniał rodzicom szczegóły informacji o wadach postawy wymienionych w indywidualnych kartach dzieci i odpowiadał na pytania związane z dalszym postępowaniem - ilość dzieci z wadami postawy w SP Pcim to 143 na 214 badanych dzieci. Są tutaj oczywiście bardzo proste i niegroźne wady jak np. płaskostopie ale są również skoliozy, które, bez ćwiczeń i leczenia mogą w przyszłości nawet wymagać zabiegu operacyjnego. Dr Mariusz Janusz podkreślał konieczność ruchu we wszelkiej postaci i rolę Rodziców w kontroli sposobu spędzania czasu przez dzieciMałgorzata Bajer - kierownik projektu  poinformowała o zasadach organizowania gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w tej szkole tj. Zawarto umowy z czterema nauczycielami w SP Pcim. Dla każdego zakwalifikowanego dziecka przewidziano 36 godzin gimnastyki korekcyjnej z częstotliwością raz w tygodniu. Gimnastyka będzie odbywać się przy pomocy specjalnego sprzętu zakupionego dla szkoły w ramach projektu. Pod koniec listopada odbędzie się spotkanie z nauczycielami prowadzącymi gimnastykę w ramach projektu, gdzie zostaną omówione m.inn. możliwości korzystania ze sprzętu do gimnastyki korekcyjnej, rodzaje ćwiczeń a także dokonana analiza wykonanych badań przesiewowych. Zaapelowała do Rodziców o kontynuowanie ćwiczeń poza gimnastyką korekcyjną przynajmniej kilkanaście minut dziennie dwa razy w tygodniu, gdyż wady postawy systematycznie korygowane można zmniejszyć lub nawet całkowicie wyeliminować.

2009-11-18
Realizacja projektu "Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia" na łamach
V Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie.
Podczas V Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie, która odbyła się  w Krakowie 17 listopada 2009 r. ponad 140 uczestników (starostowie, wójtowie i burmistrzowie gmin małopolskich, osoby zajmujące się ochroną zdrowia w  samorządach, dyrektorzy szpitali, pracownicy służby zdrowia i inni) wysłuchało referatu Małgorzaty Bajer - Kierownika Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Myślenickiego, na temat realizacji projektu "Wdrożenie idei szkół promujących zdrowie poprzez realizację wybranych programów profilaktyki i promocji zdrowia". Projekt ten finansowany z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z budżetu Powiatu Myślenickiego realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych na terenie powiatu od 2008 roku.
Wiola Stręk
Promocja zdrowia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych w praktyce samorządu terytorialnego – finansowanie zadań z Mechanizmu Finansowego EOG na przykładzie Powiatu Myślenickiego (plik w formanie MS PowerPoint)

  


PRZETARGI

KONKURSY
 
2009-04-16

WSPÓŁPRACA Z GMINAMI

Współpraca z gminami Powiatu Myślenickiego w projekcie opiera się na zapisach Porozumienia podpisanego w Wójtami i Burmistrzami przed zawarciem umowy z Mechanizmem Finansowym EOG (12 marca 2009 r.).

Porozumienie wskazuje następujące zadania stron:

Obowiązek Powiatu Myślenickiego:

 1. Zakup sprzętu (wyposażenie gabinetu stomatologicznego o wartości ok. 50 000 zł. Zakup zestawu do gimnastyki korekcyjnej o wartości ok. 8000 zł.)
 2. Zakup sprzętu zostanie dokonany w I i II kwartale 2009 r.
 3. Przekazanie dokumentem PT sprzętu na własność szkole wskazanej przez wójta/burmistrza.
 4. Realizacja (wybór wykonawców programów i podpisanie umów, finansowanie programów) w szkołach podstawowych i gimnazjach następujących programów profilaktyki chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowia : program profilaktyki próchnicy, program profilaktyki wad postawy, program profilaktyki otyłości.

 Obowiązek Gminy:

 1. Wskazanie szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum lub połączone), w której zostanie zainstalowany sprzęt (najlepiej aby w jednej szkole był sprzęt stomatologiczny i do gimnastyki korekcyjnej). Wskazane jest aby była to szkoła o największej liczbie dzieci ze względu na dostępność świadczeń profilaktycznych.
 2. Dostosowanie gabinetu stomatologicznego i pomieszczenia do zainstalowania sprzętu do gimnastyki korekcyjnej np. dostosowanie instalacji, wykonanie remontu.
 3. Nadzór nad właściwym postępowaniem z zakupionym sprzętem (bieżące dbanie o sprzęt i ochrona przez zniszczeniem) i umożliwienie funkcjonowania sprzętu poprzez pokrycie kosztów mediów (np. pokrycie kosztów korzystania z prądu i wody w przypadku unitów stomatologicznych).
 4. Pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu (koszt. ok.800 zł rocznie).
 5. Umożliwienie korzystania z zakupionego sprzętu dzieciom z innych szkół na terenie gminy.

Deklaracja obu Stron:

Strony Porozumienia deklarują, że podejmą wspólne działania, aby po zakończeniu projektu (I kwartał 2011) pozyskać środki umożliwiające dalsze korzystanie z zakupionego sprzętu (np. przeznaczenie środków na realizację programów profilaktycznych w budżecie gminy, powiatu, lub pozyskanie pozabudżetowych źródeł finansowania, wystąpienie do NFZ o zawarcie kontraktu na udzielanie świadczeń lekarzy stomatologów w gabinecie szkolnym itp.)

 
SZKOŁY W PROJEKCIE

Szkoły w projekcie:
Szkoły wskazane poniżej stają się liderami w projekcie, tam zostanie umieszczony sprzęt (unity stomatologiczne, sprzęt do profilaktyki korygowania wad postawy), wszystkie dzieci z tych szkół będą mogły skorzystać z programów profilaktycznych, tam też będzie najmocniej rozwijana i propagowana idea promocji zdrowia. Dzieci z pozostałych szkół w gminach będą mogły również korzystać ze sprzętu oraz programów profilaktycznych w kolejności wskazanej przez gminę - te szkoły wymienione zostały w opisach do poszczególnych programów profilaktycznych (dla szkół podstawowych są to : program profilaktyki otyłości, wad postawy i próchnicy).

Gmina Myślenice
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach ul. Żeromskiego 2
32- 400 Myślenice

Gmina Dobczyce
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach
Stadniki 148
32-410 Dobczyce

Gmina Sułkowice
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach
ul. 1000 - lecia 17
32-440 Sułkowice

Gmina Tokarnia
Zespół Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Krzczonów 82
32-435 Krzczonów

Gmina Wiśniowa
Zespół Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana Wiśniowa 323 a
32-412 Wiśniowa

Gmina Raciechowice
Zespół Szkół Nr 1 w Raciechowicach
Raciechowice 106
32-415 Raciechowice

Gmina Lubień
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Lubień 513
32-433 Lubień

Gmina Pcim
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Trzebunia 444
32-438 Trzebunia

Gmina Siepraw
Zespół Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Siepraw 724
32-447 Siepraw

 
PROGRAMY TELEWIZYJNE