Materiały Promocyjne / рекламний матеріал

PL:

Każdy obywatel Ukrainy, który został zmuszony opuścić swój kraj w związku z agresją militarną Rosji, może liczyć na pomoc medyczną polskich placówek medycznych, które realizują świadczenia w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Obywatele Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, stwierdzające legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy od dnia 24 lutego 2022 r., posiadają prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie powiatu myślenickiego, mogą skorzystać z opieki placówek dostępnych lokalnie. Zachęcamy, aby osoby znajdujące się w potrzebie skorzystania z pomocy medycznej, w pierwszej kolejności kontaktowały się z placówkami zlokalizowanymi na terenie zamieszkiwanej gminy. Gabinety podstawowej opieki zdrowotnej wraz z danymi kontaktowymi można wyszukać za pośrednictwem rejestru placówek, dostępnego na stronie: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ .

Ponadto, pod numerem telefonu 800 190 590 działa całodobowa infolinia NFZ, która udziela informacji na temat świadczeń zdrowotnych udzielanych uchodźcom z Ukrainy, również w języku ukraińskim.

W czasie zamknięcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej, tj. w nocy, w weekendy i święta, obywatele Ukrainy otrzymają profesjonalną opiekę medyczną jako telekonsultację. W tym celu należy wybrać numer infolinii: 800 137 200 lub skorzystać z  Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) wypełniając formularz dostępny w języku polskim, ukraińskim i angielskim: https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka/ua .

 

Z TPK można skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Osoba korzystająca z TPK otrzyma poradę pielęgniarki/położnej lub lekarza, w ramach której uzyska:

 • poradę medyczną,
 • e-receptę,
 • e-skierowanie,
 • e-zwolnienie.

 

Należy pamiętać, że zarówno formularz TPK jak i infolinia aktywne są poza godzinami podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 następnego dnia,
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 następnego dnia.

 

Na stronie www NFZ dostępna jest również wyszukiwarka placówek specjalistycznych wraz z informacją o godzinach otwarcia poradni i danymi teleadresowymi: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne .

Pacjenci, którzy wymagają leczenia w warunkach domowych mogą skorzystać z oferty świadczeniodawców, w tym hospicjów domowych, których wykaz dostępny jest również na stronie NFZ: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieDomowe .

Na terenie powiatu myślenickiego działa szpital powiatowy. Jest to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zlokalizowany w Myślenicach, ul. Szpitalna 2. Informacje o tej placówce wraz z numerami telefonów znajdują się tutaj: https://www.szpitalmyslenice.pl/ .

W razie sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu i życiu, należy wybrać numer alarmowy pogotowia ratunkowego: 999 – połączenie odbiera bezpośrednio dyspozytor medyczny.

Pamiętaj!!! Nie wzywaj karetki do zachorowań i zdarzeń, które nie powodują nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Więcej informacji o alarmowym połączeniu z numerem 999 znajdziesz tutaj: https://pacjent.gov.pl/pogotowie-i-numer-alarmowy .


UA:

Медична допомога для громадян України

Кожен громадянин України, який був змушений покинути свою країну через військову агресію Росії, може розраховувати на медичну допомогу польських медичних закладів, які надають послуги на підставі договору з Національним фондом охорони здоров’я (НФЗ).

 

Громадяни України, які мають посвідчення, видане Прикордонною охороною Польщі, або штамп Прикордонної Служби Польщі у проїзному документі про легальне перебування на території Польщі після перетину кордону з 24 лютого 2022 року, мають право на доступ до медичних послуг на тих самих умовах, що й громадяни Польщі.

Громадяни України, які знайшли притулок у Мисленіцькому повіті, можуть скористатися з послуг, які доступні в місцевих закладах. Ми закликаємо людей, які потребують медичної допомоги, в першу чергу звертатися до закладів, розташованих у вашому муніципалітеті. Відділи первинної медико-санітарної допомоги разом із контактною інформацією можна знайти в реєстрі закладів за адресою: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

Крім того, за номером телефону 800 190 590 працює цілодобова гаряча лінія НФЗ, яка надає інформацію про медичні послуги, які надаються біженцям з України, також українською мовою.

Під час закриття закладів первинної медико-санітарної допомоги, тобто в нічний час, у вихідні та свята, громадяни України отримають професійну медичну допомогу у вигляді телеконсультації. Для цього виберіть номер гарячої лінії: 800 137 200 або скористайтеся Телеплатформою Першого Контакту (TПK), заповнивши форму доступну польською, українською та англійською мовами:

https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka/ua

 

Ви можете скористатися з TПK у таких ситуаціях:

 • раптове захворювання, поза часом надання первинної медичної допомоги,
 • раптове погіршення самопочуття, коли відсутні симптоми, що свідчать про загрожуючий життю стан, а вжиті заходи або безрецептурні препарати не принесли очікуваного поліпшення,
 • коли є занепокоєння, що очікування на відкриття клініки охорони здоров’я може мати значний негативний вплив на стан здоров’я.

 

Людина, яка користується з ТПК, отримає пораду від медсестри/акушерки або лікаря, в рамках якої отримає:

 • медичну консультацію,
 • електронний рецепт,
 • електронне направлення,
 • електронне звільнення.

 

Слід пам’ятати, що і форма ТПК, і гаряча лінія працюють в позаробочий час первинної медико-санітарної допомоги, тобто:

 • з понеділка по п’ятницю з 18.00 до 8.00 наступного дня,
 • у суботи, неділі та інші святкові дні вільні від праці з 8.00 до 8.00 наступного дня.

 

На сайті Національного Фонду Здоров’я також є пошукова система спеціалізованих закладів з інформацією про години роботи та контактними даними:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

Пацієнти, які потребують лікування вдома, можуть скористатися пропозицією постачальників послуг, у тому числі домашніх хоспісів, перелік яких також доступний на сайті НФЗ:

https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieDomowe

На території Мисленіцького повіту є повітова лікарня. Це Самостійний Центр Громадської Охорони Здоров’я, розташований у Мисленіце, вул. Szpitalna 2. Інформацію про цей заклад разом із номерами телефонів можна знайти тут: https://www.szpitalmyslenice.pl/

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожують життю та здоров’ю, наберіть екстрений номер служби швидкої допомоги: 999 – дзвінок приймає безпосередньо медичний диспетчер.

Пам'ятайте!!! Не викликайте швидку допомогу при захворюваннях та подіях, які не викликають раптової загрози здоров’ю та життю.

Додаткову інформацію про виклик екстреної допомоги за номером 999 можна знайти тут:

https://pacjent.gov.pl/pogotowie-i-numer-alarmowy