Wydarzenia

 Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) w zw. z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Starosta sprawuje w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ww. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kontrolę wykonywania przez te podmioty obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020r. poz. 2261) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Starosta Myślenicki w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami Powiatu Myślenickiego, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma obowiązek pozyskiwać od fundacji i stowarzyszeń informacje dotyczące przyjmowania lub dokonywania przez nie płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

 

W związku z powyższym Starosta Powiatu Myślenickiego, zwraca się do fundacji i  stowarzyszeń o udzielenie pisemnych informacji (wg załączonego oświadczenia), czy:

 • Organizacja posiada osobowość prawną,
 • Organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
 • Organizacja prowadzi działalności/ć w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m.in. loterie fantowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, m.in. należy: 

1) wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),

2) wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),

3) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/stowarzyszenia oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90. (art. 8),

4) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),

5) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji/stowarzyszenia (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),

6) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),

7) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),

8) prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),

9) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych lub opiewających na wysokie kwoty, które nie są uzasadnione okolicznościami przeprowadzenia transakcji, lub przeprowadzanych w nietypowy sposób, lub wydających się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

10) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),

11) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),

12) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),

13) zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

14) wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

15) stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Wymieniony powyżej katalog obowiązków fundacji i stowarzyszeń obowiązanych ustawą nie jest pełny, dlatego konieczne jest zapoznanie się szczegółowo z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 130 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Instytucje obowiązane, które nie dopełnią obowiązków nałożonych przez w/w ustawę podlegają karom administracyjnym, pieniężnym, a także odpowiedzialności karnej.

 

Oświadczenie do pobrania: POBIERZ

Broszura informująca o pierwszej wśród szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki ekopracowni OZE, utworzonej w Zespole Szkół Zawodowych w Sułkowicach. Broszura zawiera informacje o zakupionym wyposażeniu, służącym m.in. w czasie zajęć w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dofinansowaniu ekopracowni ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wykorzystaniu i działaniu pomp ciepła.

W trosce o klimat i środowisko w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach powstała pierwsza wśród szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat Myślenicki ekopracownia OZE.

W nowoczesnej i profesjonalnie wyposażonej ekopracowni OZE wiedzę o odnawialnych źródłach energii i efektywności energetycznej zgłębiają m.in. uczniowie kształcący się z zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącej Komisji w dniu 04 czerwca 2024 roku /wtorek / o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przyjęcie stanowiska i wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
Zapraszamy do skorzystania z telefonicznych porad ekspertów krakowskiego Oddziału ZUS

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznych porad ekspertów krakowskiego Oddziału ZUS

5 czerwca 2024 r. (środa)

 • Temat: Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością - zasady, dokumenty, ubezpieczenie.
 • Numer telefonu: 12 68 30 405

12 czerwca 2024 r. (środa)

 • Temat: Mały ZUS plus w 2024 r.
 • Numer telefonu: 12 25 24 377

19 czerwca 2024 r. (środa)

 • Temat: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej.
 • Numer telefonu: 12 42 46 269

26 czerwca 2024 r. (środa)

 • Temat: Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zaświadczenie A1 dla osób pracujących poza granicami Polski.
 • Numer telefonu: 12 25 24 377

 

Ważne! Numer jest aktywny tylko w godzinach dyżuru od 10:00 do 12:00.

OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E

 

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2024 Starosty Myślenickiego z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Myślenicach w dniu 29 maja 2024 r.

– informujemy, iż 29 maja 2024 r. (środa) tut. Urząd czynny będzie w godzinach od 730 do 1500.

 
/-/ Józef Tomal
Starosta Myślenicki
Dzień Dziecka z powiatem myślenickim

Świętuj Dzień Dziecka razem z nami!

Już 3 czerwca widzimy się na skwerze przyjaźni, nie może Was zabraknąć!

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z decyzją  Przewodniczącej Komisji w dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 3. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2023 r.
 4. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu :
 • sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2023,
 • sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.
 1. Sprawy bieżące.

II sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się II sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Myślenickiego (druk nr 11).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Myślenickiego (druk nr 12).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Myślenickiego, ustalenia ich składów osobowych oraz przedmiotu ich działania (druk nr 13).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myślenickiego (druk nr 14).
 8. Przedstawienie przez Dyrektora PCPR:
  • Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach za rok 2023,
  • Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Myślenickiego za rok 2023.
 9. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 10. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 11. Wyjaśnienia Starosty  dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 14. Zakończenie obrad.

Link do transmisji: https://myslenicki.sesja.pl/