Wydarzenia

Herb powiatu myślenickiego

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr LV/403/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dn. 19.11.2010 r. nr 592 poz. 4627), Zarząd Powiatu Myślenickiego zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Od lewej: Józef Tomal starosta myślenicki i Rudolf Borusiewicz dyrektor biura Związku Powiatów Polskich podczas uroczystego wręczenia dyplomu i okolicznościowego adresu dla Powiatu Myślenickigo

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Myślenickiego, obradującej 3. listopada, Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich wręczył na ręce starosty myślenickiego Józefa Tomala Dyplom i okolicznościowy adres dla Powiatu Myślenickiego - Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2020” za realizację inwestycji

„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”.

prace na drodze powiatowej w miejscowości Brzezowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ostatnim czasie kontynuował bieżące remonty i modernizacje dróg powiatowych.

  • Gmina Dobczyce:

- trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Brzezowa, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonano odwodnienie, kanały technologiczne i umocnienia skarp narzutem oraz większość chodnika,

Komunikat o zmianie ogranizacji ruchu na odcinkach ulic Niepodległościi Daszyńskiego w okolicach cmentarzy komunalnego i parafialnego w Myśleniach w związku z dniem 1 listopada Wszystkich Świętych

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Jagiełły do rozwidlenia ul. I. Daszyńskiego (przed zjazdem na łącznik z „Zakopianką”). Prosimy kierujących pojazdami, którzy będą odwiedzać cmentarz oraz korzystać z wymienionych ulic o wjazd od strony ul. Niepodległości.

Laureaci Nagród Starosty Myślenickiego w Dziedzinie Kultury 2021| Laureaci Nagród Starosty Myślenickiego w Dziedzinie Kultury 2021

Nagrody przyznawane są za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku zostało nagrodzonych 11 osób za osiągnięcia sportowe. 10 nagród przyznano za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Pula wszystkich 21 nagród wyniosła 42 tysiące złotych.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, zwłaszcza tym, którzy mimo przeciwności, jaką jest sytuacja epidemiologiczna, nie odłożyli na bok swojego hobby, godząc je z pracą zawodową i podjęli działania w  dziedzinie kultury oraz sportu. Bardzo dziękuję Wam za wytrwałość i życzę dalszych sukcesów i determinacji w realizacji wspaniałych pasji. Jestem dumny, że w taki sposób reprezentujecie Powiat Myślenicki, a niektórzy z Was swoimi osiągnięciami także  nasz kraj- mówił do Laureatów na uroczystości wręczenia nagród Starosta Józef Tomal.

 

W uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się dnia 4 października udział wzięli również: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Maciej Ostrowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Jacek Pasiowiec, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Edward Zadora, wicestarosta myślenicki Rafał Kudas, członkowie Zarządu Powiatu:  Trojan Krzysztof, Bolesław Pajka, Andrzej Pułka.

Plakat_Szlachetna paczka

Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby blisko 8 tysięcy wolontariuszy, skala pomocy w Paczce będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

– Pani Sylwia wraz z mężem bardzo cieszyła się na wieść o tym, że już niedługo na świat przyjdzie ich wymarzona córeczka. Gdy Zosia się urodziła okazało się, że będzie dziewczynką z niepełnosprawnością intelektualną. Po kilku miesiącach mąż pani Sylwii odszedł. Kobieta została bez środków do życia, ze złamanym sercem. Gdy po jakimś czasie stanęła na nogi i znalazła pracę, przyszła pandemia. Najpierw zmniejszono pani Sylwii etat, a w końcu zwolniono ją z pracy. Kobieta nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc  mówi Joanna Sadzik. – Takich osób są tysiące, docierają do nich wolontariusze Szlachetnej Paczki. Bez Ciebie nie będziemy mogli pomóc.

Ankieta

Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jako partner
w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) w okresie wrzesień - październik 2021 r. prowadzi badania wśród mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w polskiej i ukraińskiej części Karpat (w tym młodzieży, przedsiębiorców sektora turystycznego i rzemiosła, ekspertów społecznych - przedstawicieli władz i instytucji publicznych) ogniskujące się na kwestiach:

Herb powiatu myślenickiego
Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 15.15  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w formie on-line.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
  4. Informacja nt. egzaminów maturalnych i zawodowych w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
  5. Sprawy bieżące.

                                  

 

                                                                                              Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                                 /.../ Danuta Dziadkowiec

 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia

Herb powiatu myślenickiego

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 28 września 2021 roku /wtorek/ o godz. 14.30  odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej  w formie online.

Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zaopiniowanie Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim na lata 2021-2026.
  4. Sprawy bieżące.

                                                                                            Biuro Rady i Zarządu Powiatu

                                                                                                       Barbara Stanach


 

 

Do pobrania

Pełna treść zawiadomienia