Wydarzenia

Przystanek Zdrowie z Powiatem Myślenickim
Automatyczne wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdu

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (zwanej dalej ustawą), na mocy którego z dniem 10 czerwca 2024 r., wygasły decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z powyższym, w załączeniu przekazujemy zestawienie pojazdów spełniających kryteria opisane w ww. ustawie tj. zgodnie z art. 17 pkt 1 i 2, dla których wykonane zostało wygaszenie decyzji o rejestracji w CEPIK z dniem 10 czerwca br.

Ewentualne pytania w zakresie przekazanego załącznika proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykaz pojazdów objętych procedurą znajduje się w załączniku - PLIK PDF

Możesz również skorzystać ze stworzonej wyszukiwarki - WYSZUKIWARKA

Grafika Informacyjna dot. Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków w zakresie inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Informacje podstawowe

Celem Inwestycji A2.5.1 jest zapobieganie długoterminowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz zachęcanie do transformacji zielonej i cyfrowej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Wsparcie udzielane jest w formie grantów i stypendiów. Nabór Wniosków przeprowadza się odrębnie dla wsparcia w formie grantów oraz stypendiów.

 

Program dotacji (granty)

Celem programu jest wzmocnienie sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększanie znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narządzi i zasobów internetowych.

Na wsparcie przeznacza się środki w wysokości 112.040.884 zł. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w łącznej kwocie nie niższej niż 20.000 zł oraz nie wyższej niż 100.000 zł. Udzielone wsparcie nie może przekraczać 80% sumy kosztów kwalifikowalnych wskazanych we Wniosku. VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

O wsparcie mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie. 

Do objęcia wsparciem kwalifikują się następujące rodzaje przedsięwzięć: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performance, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki, dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

W celu uzyskania wsparcia w formie grantu Przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

Przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej;

Przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych;

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw;

Przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Dodatkowe wymogi dotyczące wspieranych przedsięwzięć określone są w Regulaminie.

 

Program stypendialny (stypendia)

Celem programu jest wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów i naukowców w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, którzy chcą znaleźć nowe sposoby prezentacji dóbr kultury na żywo i przez internet.

Na wsparcie przeznacza się środki w wysokości 15.279.166 zł. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w wysokości 5.000 zł brutto na miesiąc. Stypendia przyznawane są na okres 3, 4, 5 albo 6 kolejnych miesięcy.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, spełniające wymogi określone w Regulaminie.

Do objęcia wsparciem kwalifikują się przedsięwzięcia:

mające na celu rozwijania umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych;

związane z zapewnieniem zindywidualizowanego szkolenia zawodowego;

związane ze stworzeniem możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji;

związane ze stworzenie możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Dodatkowe wymogi dotyczące wspieranych przedsięwzięć uregulowane są w Regulaminie.

 

Termin składania wniosków rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2024 roku i kończy w dniu 15 lipca 2024 roku.

Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego WITKAC.

Szczegółowe zasady naboru wniosków określone są w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.

https://www.gov.pl/web/kultura/program-wspierania-dzialalnosci-podmiotow-sektora-kultury-i-przemyslow-kreatywnych-na-rzecz-stymulowania-ich-rozwoju

Instytucją odpowiedzialną za realizację Inwestycji A2.5.1 jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa.

Jednostką Wspierającą Plan rozwojowy w ramach Inwestycji A2.5.1 jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

Zapytania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia: 22 12 255 00, godz. 10-16

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji:

 

 • 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13. odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia :

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przedstawienie przez Dyrektora SPZ ZOZ w Myślenicach:
  1. sprawozdania finansowego SP ZOZ w Myślenicach
  2. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Myślenicach za rok 2023. oraz zaopiniowanie projektów uchwał w w/w sprawach.
 4. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.

 

 • 18 czerwca 2024 (wtorek) o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.

 

 • 18 czerwca 2024 (wtorek) o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 4. Sprawy bieżące.
III sesja Rady Powiatu MyśleIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego III sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 11.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się III  sesja Rady Powiatu Myślenickiego 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego za rok 2023.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego (druk nr 15).
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2023 wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2023 r.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2023 r.
 10. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 (druk Nr 16).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 (druk nr 17).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/574/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r.  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 18).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024 Nr LXVII/575/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r. (druk nr 19).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2023 (druk nr 20).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2023 (druk nr 21).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 22).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy lokalu użytkowego posadowionego na działce będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 23).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Myślenickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 24).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie powiatu myślenickiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Myślenicki (druk nr 25).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo (druk nr 26).
 23. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 24. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 25. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 28. Zakończenie obrad III sesji.

Link do transmisji: https://myslenicki.sesja.pl/

Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2023

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu Myślenickiego w dniu 25 kwietnia 2024 r. przyjął uchwałą Nr 2148/2024 Raport o stanie Powiatu Myślenickiego za rok 2023 obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu celem przedłożenia Radzie Powiatu Myślenickiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przestawionym raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 18 czerwca br. w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Mikołaja Reja 13, I piętro sala obrad. Program sesji zostanie przedstawiony na stronie internetowej Powiatu Myślenickiego.

Mieszkaniec Powiatu Myślenickiego, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego pisemne zgłoszenie, (załącznik 2) poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu (załącznik 3).

Zgłoszenie należy składać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport  o Stanie Powiatu za rok 2023.

Zgłoszenie prosimy składać do godziny 15.00 dnia 17 czerwca br. w Biurze Rady i Zarządu Powiatu, 32-400 Myślenice, ul Mikołaja Reja 13, I piętro, pokój nr 7.

Mieszkańcy będą zapraszani do głosu zgodnie z programem sesji według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

W debacie może zabrać głos 15 mieszkańców.

Mieszkaniec, który spełni wymogi uczestnictwa w debacie, zostanie telefonicznie zaproszony do udziału w sesji absolutoryjnej.


Myślenice, dnia 10 czerwca 2024 roku
Przewodniczący Rady
Tadeusz Żaba

Do pobrania:

Treść zaproszenia do debaty

 

1. – Uchwała Nr 2148/2024 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego za 2023 rok.

2. – Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2023.

3. – Formularz zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Myślenickiego za rok 2023.

4. – Wzór zgłoszenia.

Dwudzieste trzecie Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2024

Minęły już dwadzieścia cztery lata od chwili, gdy odbyła się pierwsza impreza integracyjna osób niepełnosprawnych ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami powiatu myślenickiego. Organizowane od 2000 roku - Powiatowe Spotkania Integracyjne nabrały charakteru cyklicznego. Tradycyjnie więc, Starosta Myślenicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Myślenicach oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu myślenickiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach i Lubniu, a także Warsztaty Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach zamierzają zorganizować kolejne, XXIII. Myślenickie Spotkania Integracyjne A.D. 2024.

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 1500 w dniu 20 czerwca br. (czwartek) w Myślenicach na Zarabiu przy obiekcie gastronomiczno-rekreacyjnym „Przystań Zarabie” przy ul. Parkowej 1h (dawna "Banderoza"). Impreza będzie miała tradycyjnie plenerowy i piknikowy charakter.

 

Naczelnym celem spotkania jest integracja osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą ze społecznościami, osobami, organizacjami i instytucjami lokalnymi, dla których jakość egzystencji niepełnosprawnych i dotkniętych przez los jest nieobojętna. Kolejnym istotnym celem ww. przedsięwzięcia jest okazanie uznania, wsparcia oraz dostarczenie wspólnych chwil radości osobom, które na co dzień roztaczają pieczę nad takimi osobami (zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym), a których trud nie zawsze jest dostrzegany i należycie doceniany. Jednakże najważniejszym elementem takiego spotkania będzie możliwość wspólnego przeżywania radosnych chwil, które być może przyczynią się do usunięcia kolejnych barier i stereotypów związanych
z niepełnosprawnością oraz pieczą zastępczą i otworzą drogę do pełniejszego ich zrozumienia, a niepełnosprawnym i młodzieży pozwolą odczuć, że są równoprawnymi członkami naszej społeczności.

Spotkania będą również okazją do zaznaczenia jubileuszu 25-lecia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Zwyczajem lat ubiegłych, przewiduje się w programie prezentację dorobku twórczego i artystycznego osób z niepełnosprawnościami oraz zaprzyjaźnionych solistów i grup artystycznych, poprzez połączoną
z kiermaszem wystawę prac oraz występy sceniczne. Dla uczestników spotkania przewiduje się wiele atrakcji. Wśród nich liczne konkursy dla dorosłych i dla dzieci oraz zabawę taneczną przy muzyce grupy z Warsztatów Terapii Zajęciowej powiatu myślenickiego „Handycap”, a także przygotowane przez Klub MOTOSPORT MYŚLENICE przejażdżki pojazdami zabytkowymi oraz przejażdżki konne na hucułach przygotowane przez Szkołę Jazdy Konnej „HUCUŁ” w Myślenicach. Spotkanie poprowadzi znany animator kultury i muzyk, myśleniczanin Pan Zbigniew Morawski.

W związku z powyższym pragniemy gorąco i serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do udziału w XXIII. Myślenickich Spotkaniach Integracyjnych A.D. 2024. Osoby z niepełnosprawnościami, instytucje i organizacje zajmujące się szeroko rozumianą problematyką niepełnosprawności, a także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo wychowawcze i ich podopiecznych, którzy chcieliby uczestniczyć w imprezie, a do których nie uda nam się dotrzeć bezpośrednio z zaproszeniami, prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. 274-98-10. Możliwe jest także potwierdzenie udziału pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Piotr Gofroń                                                                       Józef Tomal
Dyrektor PCPR                                                                Starosta Myślenicki

 

XXIII Myślenickie Spotkania Integracyjne wspierają:

Klub MOTOSPORT MYŚLENICE 

Klub MOTOSPORT MYŚLENICE

 

Szkoła Jazdy Konnej „HUCUŁ” z Myślenic

Szkoła Jazdy Konnej „HUCUŁ” z Myślenic

 

Malta Służba Medyczna w Myślenicach

Malta Służba Medyczna w Myślenicach

Myślenice Sport Arena

Myślenice Sport Arena

 

Patronat medialny:

                                PCPR.png

III Ogólnopolski Konkurs Skrzypiec i Altówki Antoniego Cofalika

Zapraszamy do udziału w konkursie objętym Honorowym Patronatem Starosty Myślenickiego organizowanym przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Raciechowicach.

 

plakat-2.jpg

Jubileusz 150 - lecia Orkiestry Dętej w Sułkowicach

Gminny Ośrodek Kultury "KUŹNIA" w Sułkowicach oraz Orkiestra Dęta zapraszają na Koncert Jubileuszowy 150 lat Orkiestry Dętej, który odbędzie się 15 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00 w sali widowiskowej GOK "KUŹNIA" w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70.

Wstęp wolny.