Wydarzenia

Komunikat
Zapraszamy do zapoznania się z Oświadczeniem Starosty Myślenickiego ws. odwołania Narodowego Biegu Stulecia "Od Bałtyku do Tatr" przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę, które dostępne jest w poniższych załącznikach.

Oświadczeniem Starosty Myślenickiego ws. odwołania Narodowego Biegu Stulecia

Załącznik 1 do Oświadczenia

plakat Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 8-14 listopada 2021 r.

Od 8 do 14 listopada samorząd województwa współorganizuje i koordynuje 12. edycję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Podobnie jak przed rokiem zbliżająca się edycja będzie w dużej mierze opierała się na formule on-line. Planowane są również wydarzenia stacjonarne. Niezależnie jednak od sposobu przekazu, nie zabraknie podczas tego święta przedsiębiorczości ciekawych wykładów, warsztatów czy indywidualnych konsultacji.

Herb powiatu myślenickiego

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr LV/403/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowano  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dn. 19.11.2010 r. nr 592 poz. 4627), Zarząd Powiatu Myślenickiego zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Od lewej: Józef Tomal starosta myślenicki i Rudolf Borusiewicz dyrektor biura Związku Powiatów Polskich podczas uroczystego wręczenia dyplomu i okolicznościowego adresu dla Powiatu Myślenickigo

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Myślenickiego, obradującej 3. listopada, Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich wręczył na ręce starosty myślenickiego Józefa Tomala Dyplom i okolicznościowy adres dla Powiatu Myślenickiego - Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2020” za realizację inwestycji

„Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”.

prace na drodze powiatowej w miejscowości Brzezowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ostatnim czasie kontynuował bieżące remonty i modernizacje dróg powiatowych.

  • Gmina Dobczyce:

- trwają prace na drodze powiatowej w miejscowości Brzezowa, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonano odwodnienie, kanały technologiczne i umocnienia skarp narzutem oraz większość chodnika,

Komunikat o zmianie ogranizacji ruchu na odcinkach ulic Niepodległościi Daszyńskiego w okolicach cmentarzy komunalnego i parafialnego w Myśleniach w związku z dniem 1 listopada Wszystkich Świętych

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku od skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Jagiełły do rozwidlenia ul. I. Daszyńskiego (przed zjazdem na łącznik z „Zakopianką”). Prosimy kierujących pojazdami, którzy będą odwiedzać cmentarz oraz korzystać z wymienionych ulic o wjazd od strony ul. Niepodległości.

Laureaci Nagród Starosty Myślenickiego w Dziedzinie Kultury 2021| Laureaci Nagród Starosty Myślenickiego w Dziedzinie Kultury 2021

Nagrody przyznawane są za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku zostało nagrodzonych 11 osób za osiągnięcia sportowe. 10 nagród przyznano za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Pula wszystkich 21 nagród wyniosła 42 tysiące złotych.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, zwłaszcza tym, którzy mimo przeciwności, jaką jest sytuacja epidemiologiczna, nie odłożyli na bok swojego hobby, godząc je z pracą zawodową i podjęli działania w  dziedzinie kultury oraz sportu. Bardzo dziękuję Wam za wytrwałość i życzę dalszych sukcesów i determinacji w realizacji wspaniałych pasji. Jestem dumny, że w taki sposób reprezentujecie Powiat Myślenicki, a niektórzy z Was swoimi osiągnięciami także  nasz kraj- mówił do Laureatów na uroczystości wręczenia nagród Starosta Józef Tomal.

 

W uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się dnia 4 października udział wzięli również: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Maciej Ostrowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Jacek Pasiowiec, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Edward Zadora, wicestarosta myślenicki Rafał Kudas, członkowie Zarządu Powiatu:  Trojan Krzysztof, Bolesław Pajka, Andrzej Pułka.

Plakat_Szlachetna paczka

Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby blisko 8 tysięcy wolontariuszy, skala pomocy w Paczce będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by się zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

– Pani Sylwia wraz z mężem bardzo cieszyła się na wieść o tym, że już niedługo na świat przyjdzie ich wymarzona córeczka. Gdy Zosia się urodziła okazało się, że będzie dziewczynką z niepełnosprawnością intelektualną. Po kilku miesiącach mąż pani Sylwii odszedł. Kobieta została bez środków do życia, ze złamanym sercem. Gdy po jakimś czasie stanęła na nogi i znalazła pracę, przyszła pandemia. Najpierw zmniejszono pani Sylwii etat, a w końcu zwolniono ją z pracy. Kobieta nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc  mówi Joanna Sadzik. – Takich osób są tysiące, docierają do nich wolontariusze Szlachetnej Paczki. Bez Ciebie nie będziemy mogli pomóc.

Ankieta

Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jako partner
w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) w okresie wrzesień - październik 2021 r. prowadzi badania wśród mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w polskiej i ukraińskiej części Karpat (w tym młodzieży, przedsiębiorców sektora turystycznego i rzemiosła, ekspertów społecznych - przedstawicieli władz i instytucji publicznych) ogniskujące się na kwestiach: