PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 31 MAJA 2019 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ X SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD X SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018.
 7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego (druk nr 60).
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2018 wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2018 r.
 11. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2018 r.
 12. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 13. Dyskusja.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 (druk Nr 61).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (druk Nr 62).
 16. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 19. Zakończenie X sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA