Zarząd Powiatu co roku od dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie Powiatu.

Raport obejmujący podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu został przyjęty przez Zarząd Powiatu Myślenickiego Uchwałą Nr 156/2019 z dnia 15 maja 2019 r.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przestawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego planowanej na dzień 31 maja br. Program sesji zostanie przedstawiony na stronie internetowej powiatu myślenickiego.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Myślenickiego pisemne zgłoszenie, (załącznik 2) poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu. (załącznik 3).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Zgłoszenie prosimy składać do dnia 30 maja br. do godziny 15.00 w Biurze Rady i Zarządu Powiatu, 32-400 Myślenice, ul Mikołaja Reja 13, I piętro, pokój nr 7.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu zgodnie z programem sesji według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Przewodniczący Rady
/-/ Tadeusz Żaba

Załącznik 1. – Uchwała Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018.

Załącznik 2. – Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie nad raportem o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018.

Załącznik 3. – Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie mienia Powiatu Myślenickiego wraz z listą poparcia.

Załącznik 4. – Klauzula RODO.