PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 08 MAJA 2019 ROKU /ŚRODA/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ IX SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD IX SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach za rok 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach za rok 2018.
 8. Przedstawienie przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach:
  a. Sprawozdania z działalności PCPR w Myślenicach za rok 2018,
  b. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Myślenickiego za rok 2018.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E – Elektryczno – Elektronicznej przy zespole Szkol w Dobczycach (druk nr 53).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji Projektu pn. realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych. MChE – edycja IV” (druk nr 54).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/142/2008 Rady powiatu w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki (druk Nr 55).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 56).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr LVI/421/2018 Rady powiatu Myślenickiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 57).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 58).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk Nr 59).
 17. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 20. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA