PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 12 KWIETNIA 2019 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA VIII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

 

PORZĄDEK OBRAD VIII SESJI

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2018.
 7. Przedstawienie oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu za rok 2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za rok 2018.
 9. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2019.
 10. Rozpatrzenie petycji mieszkańców powiatu myślenickiego (druk Nr 40).
 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach (druk nr 41).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 42).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1921 w miejscowości Bogdanówka oraz drogi powiatowej K1687 w miejscowości Skomielna Czarna (druk nr 43).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie zadań drogowych w ramach naboru wniosków na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.10.2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (druk Nr 44).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady (druk Nr 45).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 46).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SP ZOZ Myślenice (druk nr 47).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”(druk nr 48).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/31/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 49).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2019 Nr IV/32/2018 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 28 grudnia 2018r (druk Nr 50).
 21. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 22. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ ŻABA