PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 08 MARCA 2019 ROKU /PIĄTEK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA VII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO

 

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego finansowego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII – Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2019 r.
  8. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
  9. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ TADEUSZ ŻABA