IV sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  05 lipca 2024 r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Myślenickiego.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024 Nr LXVII/575/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r. (druk nr 28).
 5. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/602/2024 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 lutego 2024 r. dotyczącej powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo - rowerowych w ciągu dróg powiatowych Nr 1947K i Nr 1951K w Sieprawiu (druk nr 29).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/553/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 07 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Myślenicki (druk nr 30).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Powiatu w Myślenicach Nr XXXV/211/2001 z dnia 07 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania zniżek i ich rozmiaru nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Myślenicki, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (druk nr 31).
 8. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 9. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 10. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 13. Zakończenie obrad IV sesji.

Link do transmisji: https://myslenicki.sesja.pl/