III sesja Rady Powiatu MyśleIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego III sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że  w  dniu  18 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz. 11.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Mikołaja Reja 13 odbędzie się III  sesja Rady Powiatu Myślenickiego 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego za rok 2023.
 5. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego (druk nr 15).
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2023 wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2023 r.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2023 r.
 10. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 (druk Nr 16).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 (druk nr 17).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXVII/574/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r.  w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 18).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024 Nr LXVII/575/2023 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 15 grudnia 2023 r. (druk nr 19).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2023 (druk nr 20).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2023 (druk nr 21).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 22).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy lokalu użytkowego posadowionego na działce będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 23).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Powiatu Myślenickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 24).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie powiatu myślenickiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Myślenicki (druk nr 25).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu: Interwencja Kryzysowa w Myślenicach - Nadzieja, Pomoc, Zmiana Na Niespokojny Czas - Międzypokoleniowo - Lokalnie - Międzykulturowo (druk nr 26).
 23. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 24. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 25. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 28. Zakończenie obrad III sesji.

Link do transmisji: https://myslenicki.sesja.pl/