Plakat dofinansowano z funduszu pracy
{Play}

Dofinansowanie wynosi: 26 600,00 zł                                                                                            

Całkowita wartość wynosi: 69 528,27 zł                                                                                                   

Data podpisania umowy: grudzień 2023

Czas realizacji projektu: do 31 grudnia 2023 r.

 

Opis projektu:

Powiat Myślenicki otrzymał wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego tj. na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023r. dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych w ramach Rządowego Programu Wsparcia Powiatów w Organizacji i Tworzeniu Rodzinnych Form Pieczy Zastępczej w 2023 roku. 

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  są wskazane minimalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia przysługującego zawodowym rodzinom zastępczym. W lutym 2023r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskują wsparcie w ramach Programu.

Program adresowany jest do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

W ramach Programu można było uzyskać środki na:

  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
  • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.