Komunikat dotyczący rekrutacji

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia do poszczególnych szkół ponadpodstawowych mają czas do dnia 30 lipca do godz. 15:00 na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zostały złożone wcześniej.

W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do techników oraz branżowych szkół I stopnia konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Jeśli nie będzie możliwe przedłożenie zaświadczenia w terminie, prosimy o poinformowanie o tym fakcie dyrektora szkoły do dnia 30 lipca do godz. 15:00, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.

W dniu 2 sierpnia zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych.

Według naszych prognoz większość szkół prowadzonych przez Powiat będzie po tym etapie dysponować wolnymi miejscami, zwłaszcza w technikach oraz branżowych szkołach I stopnia.

Rekrutacja uzupełniająca – składanie wniosków do szkół:

Kandydaci, którzy nie dostali się do wybranej szkoły lub nie zostali przydzieleni do żadnej szkoły będą mogli w terminie 3-5 sierpnia do godz. 15:00, w ramach rekrutacji uzupełniającej, złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły, wraz z dokumentami (świadectwo, zaświadczenie o wynikach egzaminu).

Szczegółowych informacji o rekrutacji uzupełniającej udzielają komisje rekrutacyjne w poszczególnych szkołach.

W naszych szkołach znajdziecie miejsce dla siebie!

Informacji udziela również Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Tel. 12 372-76-53