SRPM na 2021-2030

 Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 uchwalona została 24 czerwca 2021 r. przez radnych Powiatu Myślenickiego.

Dotychczasowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2014 - 2020, uchwalona przez Radę Powiatu w Myślenicach w grudniu 2013 roku określała rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Myślenickiego do roku 2020.

Ponadto przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa ,,Małopolska 2030”, zdeterminowało zsynchronizowanie z nią dokumentów strategicznych na niższych szczeblach samorządu terytorialnego, w tym optymalne dostosowanie strategii powiatu do celów i priorytetów strategii wojewódzkiej. Zbieżność kierunków rozwoju dokumentów jest istotna przy ubieganiu się przez samorządy powiatu o środki budżetu państwa oraz funduszy unijnych w nowym okresie programowania w Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Potrzebowaliśmy na nowo zidentyfikować cele i zadania mające zapewnić długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy Powiatu Myślenickiego oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Chcemy przede wszystkim, aby cele i zadania strategii były odpowiedzią na potrzeby oraz oczekiwania naszych mieszkańców.   Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 jest zgodna ze strategicznymi dokumentami regionalnymi, krajowymi, europejskimi. Dzięki temu zwiększymy szanse naszego powiatu na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na istotne dla jego rozwoju przedsięwzięcia

– powiedział starosta Józef Tomal.

 

W systemie zarządzania polityką rozwoju, strategia pełni kluczową rolę. Strategia rozwoju powiatu jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd powiatowy, określającym cele  i priorytety polityki rozwoju powiatu. Jest to generalny plan postępowania władz samorządu lokalnego w procesie zarządzania powiatem oraz narzędzie komunikowania się i partnerskiej współpracy ze społecznością lokalną. 

Zapisy strategii uwzględniają wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badań społecznych oraz szeregu spotkań warsztatowo-konsultacyjnych, poświęconych diagnozie potrzeb, problemów  i oczekiwań społecznych oraz identyfikacji potencjałów, barier, wyzwań i kluczowych działań rozwojowych dla Powiatu Myślenickiego w perspektywie 2030 roku.

Dokument strategii odnosi się do przyszłości Powiatu Myślenickiego ze wskazaniem nowych kierunków zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 mówi o tym, co jako społeczność lokalna możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Wyraża to Misja Powiatu Myślenickiego zapisana w strategii:

,,Powiat Myślenicki w 2030 roku to atrakcyjne i bezpieczne miejsce zamieszkania - pracy, edukacji, inwestowania i wypoczynku w czystym środowisku naturalnym”

 

Kierunki działań opisane strategii zakładają zrównoważony rozwój powiatu myślenickiego, wskazują priorytety potrzeb rozwojowych w obszarach:

  • Bezpieczeństwo i współpraca.
  • Edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja.
  • Zdrowie i pomoc społeczna.
  • Rynek pracy, przedsiębiorczość.
  • Drogi i transport, ochrona środowiska, architektura, geodezja

 

Celem dokumentu jest wyznaczenie kierunków rozwoju oraz wypracowanie propozycji najbardziej efektywnego podejścia do zaplanowania i realizacji zadań wskazanych do realizacji na terenie powiatu. Beneficjentami tak rozumianego rozwoju będą mieszkańcy powiatu myślenickiego.

Dokument Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 składa się z czterech głównych części:

  • Część I. Diagnoza stanu Powiatu Myślenickiego, analiza i diagnostyka strategiczna podstawowych kierunków rozwojowych Powiatu Myślenickiego, podsumowanie diagnozy, analiza SWOT,
  • Część II. Rozwój strategiczny Powiatu Myślenickiego w latach 2021-2030: wizja rozwoju i misja Powiatu Myślenickiego,
  • Część III. Rozwój strategiczny Powiatu Myślenickiego w latach 2021-2030: cele i kierunki polityki rozwoju, obszary kluczowe - cele strategiczne – cele operacyjne i kierunki rozwoju,
  • Część IV. System realizacji Strategii: zgodność ze strategicznymi dokumentami regionalnymi, krajowymi, europejskimi, system wdrażania i finansowania Strategii, kluczowe podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii, monitoring/ewaluacja Strategii.

 

Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 jest zgodna z celami dokumentów strategicznych, obowiązujących na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, tj. w tym: Zrównoważona Europa 2030, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Z chwilą uchwalenia Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 staje się podstawowym, wieloletnim dokumentem strategicznym formułującym politykę rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu z perspektywy lokalnej.

 

do pobrania:

Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030": załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/281/2021 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia  24 czerwca 2021 r.

Galeria