Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przygotowania Powiatu Myślenickiego, poszczególnych służb i inspekcji do przeprowadzenia akcji ,,Bezpieczne wakacje” oraz projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023” - to przewodnie tematy, omówione 22. czerwca na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

W posiedzeniu uczestniczyli: Kazimierz Panuś radny Powiatu Myślenickiego, przedstawiciele służb i inspekcji z: Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Komunikacji myślenickiego starostwa. 

W pierwszej części posiedzenia omówiono przygotowania do akcji „Bezpieczne wakacje”. Przedstawiciele powiatowych służb i inspekcji ocenili przygotowania działań zmierzających do  zapewnienia  bezpieczeństwa dzieci, młodzieży  oraz  wszystkich  osób  przebywających  na terenie  powiatu  myślenickiego  podczas tegorocznych wakacji  w odniesieniu do obowiązującego w kraju stanu epidemii oraz przepisów z tym związanych. Szczególną uwagę zwrócono na:

  • zapewnienie właściwych warunków sanitarno - epidemiologicznych bazy noclegowej, stołówek, basenów i kąpielisk;
  • odpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, obozowisk i miejsc  biwakowania;
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach;
  • należyty stan techniczny obiektów, budynków, obozowisk i innych miejsc przeznaczonych  na wypoczynek dla dzieci i  młodzieży;
  • właściwą organizację imprez kulturalnych i sportowych;
  • należyty stan techniczny: środków transportowych wykorzystywanych w akcji letniego wypoczynku oraz infrastruktury drogowej (rowów przy drogach, przepustów);
  • działania profilaktyczne w szkołach, zwalczanie patologii społecznych (narkomanii, alkoholizmu, przestępczości) wśród dzieci i młodzieży.

Dalsza część posiedzenia dotyczyła prac związanych z opracowywaniem projektu „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023”.  Starosta J. Tomal zwrócił się do uczestników posiedzenia o zgłaszanie uwag i propozycji zadań do projektu Programu.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, powiat  wykonuje  zadania  publiczne  o  charakterze ponad gminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony  przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania  innym  nadzwyczajnym  zagrożeniom  życia  i  zdrowia ludzi oraz środowiska. Projekt Programu stanowi  uzupełnienie  kompetencyjnych,  działań  służb,  inspekcji i  straży  oraz  jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Myślenickiego na  rzecz  zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie powiatu.

Podsumowując posiedzenie starosta Józef Tomal podkreślił, prawidłową współpracę służb i inspekcji w celu zapewnienia bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży wypoczywających w powiecie myślenickim. Zaznaczył również potrzebę konsultacji i kontynuacji prac nad ostatecznym kształtem „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023”.