Herb powiatu myślenickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. /piątek/ o godz. 11.30 odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu Myślenickiego w formie online.

 

Porządek obrad XXXIV sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.

 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.

 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2020.

 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.

 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2020 wraz z opinią RIO do tego sprawozdania.

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2020 r.

 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Myślenickiego na dzień 31.12.2020r.

 11. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO do tego sprawozdania

 12. Dyskusja.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Myślenickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Powiat Myślenicki do realizacji projektu pn „Realizacja w szkołach Powiatu Myślenickiego zajęć dodatkowych podnoszących kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych .MChE-edycja VI”.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w praktykach/stażach zawodowych i udzielania stypendiów w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży E-Elektryczno-Elektronicznej przy Zespole Szkół w Dobczycach” w ramach RPO WM 2014-2020.

 19. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.

 20. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.

 21. Wolne wnioski i oświadczenia.

 22. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.

 23. Zakończenie obrad XXXIV sesji.

 

 

Do pobrania:

Treść zawiadomienia