Zawiadomienie

 

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  29 marca 2021  r.  /poniedziałek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 

Porządek  obrad  XXXII  sesji

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 246).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 247).
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2021 (druk nr 248).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR XXI/142/2008 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki (druk nr 249).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 250).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali na cele mieszkaniowe (druk nr 251).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu garaży i dzierżawy nieruchomości na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 252).
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Gminy Skawina w sprawie budowy nowej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Skawina (druk nr 253).
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2020.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
 • Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 • Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 • Wolne wnioski i oświadczenia.
 • Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • Zakończenie obrad XXXII sesji.

 

             Przewodniczący Rady

                     /-/ Tadeusz Żaba

 

Treść oryginalnego pisma - pismo.pdf