Grafika z dotacją

Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach informuje o nowym wsparciu dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.,  o które będzie można ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 lutego.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – do 5000 zł - świadczenie wypłacane przez PUP

Warunkiem uzyskania dotacji przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę jest:

 

  • prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej, oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa wart.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. Oceny zgodności PKD dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 listopada 2020 r.) nie będą uwzględniane
  • niezawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący 30 listopada 2020
  • uzyskanie przychodu z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest luty 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest styczeń 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów - grudzień 2020 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub styczeń 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku).

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.
Prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji oraz właściwego dokumentowania dotacji może być kontrolowana przez upoważnionych przez starostę pracowników w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Wnioski będzie można składać po ogłoszeniu naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach, nie później niż do 31.03.2021 r.
Nabór zostanie ogłoszony po udostępnieniu stosownego wniosku przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Informacje na stronie:

https://myslenice.praca.gov.pl/-/14228311-dodatkowe-wsparcie-w-ramach-tarczy-branzowej

  • Pozostałe instrumenty przewidziane w rozporządzeniu:
  • Wsparcie realizowane przez ZUS - zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • Wsparcie realizowane przez ZUS - dodatkowe świadczenie postojowe
  • Wsparcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy –  dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.