Drukuj
Logo 1%

Szanowni  Państwo!

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Na terenie powiatu myślenickiego działają organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze wspieranie rozwoju społeczności lokalnej oraz realizując zapisy "Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021", w zakresie dotyczącym promocji przekazywania 1 % podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego (określone w Rozdziale V. Formy współpracy, §5, ust.2, pkt 4 lit. d - przedmiotowego Programu), Powiat Myślenicki - Starostwo Powiatowe zaprasza Państwa do wzięcia udziału w akcji przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego.

Do 30 kwietnia 2021 r. wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Każdy z nas może zdecydować o przeznaczeniu 1% wpłacanego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego z naszej najbliższej okolicy. Organizacje pożytku publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał. Zachęcam do wspierania lokalnych OPP - fundacji i stowarzyszeń aktywnie działających na terenie  powiatu myślenickiego, które zajmują się kluczowymi dziedzinami życia społecznego. Warto dokonać odpisu 1% dla OPP, bowiem przekazane kwoty są przeznaczane na działalność w szeregu obszarach życia społecznego: ochronę zdrowia, kulturę, naukę, sport, pomoc społeczną, rozwój aktywności osób starszych, przeciwdziałanie bezrobociu, bezpieczeństwo publiczne oraz działalność charytatywną. Przekazanie 1 % podatku przyczynia się do wzmocnienia poczucia solidarności społecznej, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji działalność organizacji pożytku publicznego.

                                                                                                /-/ Józef Tomal

 

                                                                                                Starosta Myślenicki

 

 

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

 do pobrania:

Wykaz organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu myślenickiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020

Zachęcamy do wybrania i wsparcia OPP z Powiatu Myślenickiego!

 

1% PODATKU to mechanizm umożliwiający przekazanie 1 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest to szczególna forma wsparcia tylko  i wyłącznie dla organizacji posiadających status pożytku publicznego. Szczegółowe zasady przekazania 1 % określa art. 45 c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego?   

 

Jak dokonać odpisu 1% podatku w 2021 roku?

1% jak przekazać

Instrukcja jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP w usłudze Twój e-PIT krok po kroku znajduje się pod adresem: 

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/jak-przekazac-1-podatku-w-usludze-twoj-e-pit/

 

Terminy składania PIT-ów w 2021 roku:

W 2021 roku deklaracje podatkowe PIT 2021 składać należy:

Ważne informacje:

https://www.malopolska.pl/samorzad/organizacje-pozarzadowe/kampania-zostaw-1-w-malopolsce

 

Oprac: WPSiFE