Baner programu

Do dnia 31.01.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków o dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości  do 5 000 zł

Wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony:

www.praca.gov.pl 

 

O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki:

  • na dzień 30 września 2020 r. nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej
  • ich przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.              

Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.         

 

Ponadto, do dnia 10.06.2021 r. przedłuża się okres składania wniosków o wsparcia określone w:

  • 15zzb (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ),
  • 15zzc (dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników),
  • 15zzd (niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców) ,
  • 15zzda (niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych),
  • 15zze (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych),
  • 15zze² (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej).

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia wymienionego powyżej mogą składać wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach www.myslenice.praca.gov.pl  lub pod numerem telefonu 12 372 96 14