Grafika dotyczy opisu niektórych  form wsparcia oferowanych przez PUP w Myślenicach

Przedłużono udzielanie wsparcia, co oznacza, że  przedsiębiorcy i inne podmioty, którzy dotychczas nie skorzystali z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, będą mogli składać wnioski w formie elektronicznej oraz papierowej do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu na następujące formy:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 ),
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
  • niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców umarzalna,
  • niskooprocentowana pożyczka dla organizacji pozarządowych umarzalna,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej.

Przedsiębiorcy i inne podmioty, którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia wymienionego powyżej będą mogli składać wnioski najpóźniej do dnia 10.06.2021 r.

UWAGA ! WAŻNE!

Dodatkowo został wprowadzony nowy instrument wsparcia – dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości do 5 000 zł.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie warunki:

  • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.
  • ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodem - wykaz  na stronie:

https://myslenice.praca.gov.pl/-/13872997-nabor-wnioskow-o-dotacje-dla-mikroprzedsiebiorcy-i-malego-przedsiebiorcy

Dotacja będzie  mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Ważne: W tym przypadku wnioski o dotacje będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez portal www.praca.gov.pl) do urzędu właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski można składać nie później niż do 31.01.2021 r.

Szczegółowe informacje oraz warunki otrzymania wsparcia dostępne  są na stronie: https://myslenice.praca.gov.pl/-/13861940-tarcza-branzowa-nowelizacja-ustawy-o-dodatkowej-pomocy-dla-przedsiebiorcow-