Drukuj
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE,  ŻE  W  DNIU  10 LISTOPADA 2020  ROKU   /WTOREK/ O GODZ. 12.00 ODBĘDZIE SIĘ XXVII SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO  W FORMIE ON-LINE.
 
PORZĄDEK  OBRAD  XXVII  SESJI
 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Myślenickim na lata 2021 - 2026 (druk nr 201).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (...) (druk nr 202).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/142/2008 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki (druk nr 203).
 • Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 204).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 205).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 206).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Myślenickiego do składu Komisji Konkursowej w celu wyboru Ordynatora Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 207).
 • Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Siepraw prowadzenia zadania publicznego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drodze powiatowej Nr K1943 (...) (druk nr 208).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy powierzchni na terenie będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 209).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk Nr 210).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. (druk nr 211).
 • Przedstawienie sprawozdań za rok 2019 z działań podejmowanych :
 • na terenie Nadzoru Wodnego w Myślenicach,
 • na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej,
 • na terenie Nadzoru Wodnego w Bochni.
 • Informacja o bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Myślenickim.
 • Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 • Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 • Wolne wnioski i oświadczenia.
 • Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • Zakończenie obrad XXVII sesji.
               PRZEWODNICZĄCY  RADY
                          /-/  TADEUSZ  ŻABA